۱۰معیار برای انتخاب رئیس برتر درسمستر خزانی ۱۳۹۴ ( سمستر بعدی معیارها تغییر خواهد خورد)

۱۳۹۴

معیار ها برای در یافت شایستگی مقام بر تر یک رئیس در دانشکده عبارتند از :

معیار اول : کریکولوم

۱- داشتن کریکولوم و مفردات درسی معیاری؛ مجلد با مقدمه ی که محتوای ان تاریخچه، اهداف ومرام ، سیستم اموزشی ودور نمای فارغان ان رشته را در بربگیرد.

۲- مجموع کریکولوم و مفردات درسی مضامین دانشکده دیپارتمنت وار ( مضمون ، ،سمستر ،کته کوری ،تعداد کریدت ، پیش شرط )

 معیار دوم : امارگیری از فارغان دانشکده که چند در صد ایشان مشغول انجام وظیفه اند.( چه تعداد فارغ شده اند . چه تعداد وظیفه دارند. وچه تعداد شان دخترها هستند)

معیار سوم : پلان عملیاتی در سمسترجاری وسمستر بعدی

معیار چهارم: راه اندازی مراسم بمناسب تقدیر از دانشجویان ممتاز ودانشجویان که درجات بلندی را در مسابقات علمی بدست می اورند.

معیار پنجم: کنفرانس علمی استادان ومحصلان در هر سمستر یکبارو نشر مقالات برتراستادان درمجله علمی وپژوهشی دانشگاه ونشر مقالات برتر محصلان در مجله علمی دانشجویی دانشکده

معیار ششم: داشتن مجله علمی دانشجوی و نشر آن درهرشش ماه ( کسی که بلند ترین فیصدی نمره را در دانشکده گرفته بحیب مدیر مسوول دومی به حیث سردبیروبه ترتیب اول . دوم وسوم نمره ها اعضای هیات تحریر مجله دانشجویی خواهند بود)

معیار هفتم : ارزیابی درس استادان و داشتن نتایج توحیدی آن (باساس ارزیابی خودی وفورم های کمیته تضمین کیفیت مشخص میشود)

معیار هشتم: منظم سازی دفتر ریاست ومدیریت تدریسی شامل موارد زیر :

۱- وسایل وتجهیزات مورد نیاز دانشکده. لوحه دفتر.لوحه سرمیزی نام ریس . ویزیت کارت.بیرق دولت واریا.

۲- الماری دارای کتاب های درسی رشته مربوطه، چند جلد کتاب های معتبر منبع. اسناد اداری منظم. ارشیف کریولوم. پلان انکشافی. سیلبوس. پلان تعلیمی استادان. کتاب جلسات. گزارشهای دانشکده. گزارشهای مالی استادان.

۳- دفتر تدریسی . کتاب نتایج در هرسمستر. فایل بندی الماری. فایل بندی کامپیوتر. تشکیلات دانشکده.

۴- ساخت چوکات برای نمایش دانشجویان ممتاز دانشکده در دهلیز عمومی.

۵- یک تابلوی شیک هنری مربوط به علم ودانش که مجموعه ی از هنر باشد در دفتر ریاست

معیار نهم : تدویر جلسات شورای استادان در هر ماه و ثبت آن در کتاب شورا وارسال تصاویب شورا به ریاست دانشگاه ومعاونیت علمی دانشگاه

معیار دهم : داشتن پلان وپالیسی تعلیمی وسلبوس درسی مطابق تقسیم اوقات سمستر جاری ( از تمام صنوف)

تبصره یکم :

زمان سمستر خزانی یعنی زمان تحقق برنامه روی دست از میزان جاری آغاز تا ختم ماه حوت می باشد.

تبصره دوم :

راپور پیشرفت وانجام هر یک معیارها بطور جداگانه به موسس ودبیرکل دانشگاه، ریاست دانشگاه ، معاونیت علمی دانشگاه ، کمیته تضمین کیفیت دانشگاه و به نمایشگاه نشرات رسما ارسال شود اما گزارش معیار نهم به دبیرکل ونمایشگاه نشرات نیاز نیست حسب لزوم دانشکده ها می توانند ارسال کنند.

ده معیار فوق در جلسه روسای دانشگاه آریا تصویب گردید.

با احترام

عبدالمجید نصرت یار

موسس ودبیرکل دانشگاه آریا