نمره دهی معیار های ارزیابی خودی

معیار
تشریح معیار
نمره پوهنتون
نمره دیپارتمنت فارغ ده
مثال پوهنتون X
۱
مرام و اهداف
۸
۸
۸
۲
اداره
۸
۸
۶
۳
برنامه های علمی
۱۲
۱۴
۹
۴
اعضای کادر علمی و کارمندان
۱۲
۱۴
۹
۵
محصلان و آموزش
۱۰
۱۳
۷
۶
کتابخانه و سایر منابع معلوماتی
۸
۸
۶
۷
منابع فزیکی و تکنالوژیکی
۱۰
۱۰
۷
۸
منابع مالی
۷
 
۶
۹
ارزیابی و پلانگذاری استراتیژیک
۵
۵
۴
۱۰
بهبود و ارتقاء کیفیت
۱۰
۱۰
۷
۱۱
سهم گیری در امور جامعه و انکشاف
۵
۵
۴
۱۲
صداقت، صراحت و شفافیت
۵
۵
۴
مجموعه
 
۱۰۰
۱۰۰
۷۷

معیار اول: مرام و اهداف

مرام و اهداف موسسه متناسب به تحصیلات عالی، مشخصات ممیزه و اهداف موسسه را تعیین و تعریف میکند، نیاز مندی های جامعه را به محراق توجه قرار میدهد، استقامت دهنده فعالیت های موسسه بوده و بهبود موثریت موسسه را استقامت می بخشد.

معیار ها برای بازنگری
رهنمود ها
قابل تطبیق در:
۱٫۱: موسسه دارای هدف نامه و مرامنامه رسمأ منظور شده است. فعالیت های آن برای یک موسسه ی تحصیلات عالی مناسب بوده و مبین ارزش های عمده و مشخصات ممیزه موسسه میباشد.
موسسه دارای مرامنامه چاپ شده که مبین هدف آن است، میباشد. اهداف موسسه در یک چارچوب رشته های شناخته شدة اکادمیک قرار دارند. مرامنامه موسسه در سال های اخیر باز نگری شده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۱: اهداف موسسه واضح و پاسخگوی نیاز مندی های جامعه میباشد.
موسسه اهداف واضح چاپی دارد که اداره، استادان، کارمندان و محصلان را رهنمایی نموده، نیاز مندی های جامعه را تشخیص میدهد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۱: اهداف تحصیلی در سراسر موسسه شناخته شده، با اهداف فوق الذکر مطابقت دارد.
موسسه برای رسیدن به اهداف تعلیمی خویش رهنمود هایی را انکشاف داده است. موسسه همچنان دارای نظامی است که دستآوردهای محصلان را بشمول حفظ محصلان، میزان فراغت و آموزش محصلان را سنجش میکند. اهداف موسسه برای استادان و منسوبین آن واضح بوده و اجراات آنها بطور منظم ارزیابی می گردد
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۱: مرام و هدف موسسه بهبود موثریت موسسه را استقامت میبخشد
موسسه بطور دوره یی موثریت خود را برحسب مرام و هدف خود بازنگری میکند. موسسه برای بهبود موثریت تلاش می ورزد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۱: تعریف واضح از فارغ پوهنحی/ دیپارتمنت فارغ ده موجود است.
پوهنحی/دیپارتمنت فارغ ده تعیین مینماید که محصل بعدازفراغت درکدام ساحات استعداد اشتغال را دارد. لست مهارت ها، دانش و سلوک مقتضی فارغ التحصیل به شکل جزءوار موجود بوده که مفردات درسی به اساس آن عیار میباشد. میکانیزم جهت حصول اطمینان از اینکه فارغ پوهنحی/دیپارتمنت فارغ ده به چنین مقتضیات نایل آمده است، موجود است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
 
 
 

معیار ۲٫ اداره ( رییس ومعاونیین موسسه، رییس ومعاون پوهنحی وامرین دیپارتمنت) صلاحیت های آن

اداره برمبنای صلاحیت های خویش طوری فعالیت می نماید که رسیدن به مرام واهداف موسسه را سهولت می بخشد، تدریس، تحقیق، عرضة خدمات وتشریک مساعی متناسب با صلاحیت های کاری را تشویق می کند، صلاحیت کاری را هرکدام مطابق قانون اعمال می کند، شفافیت وجوابدهی را ترویج می کند عدالت را تامین نموده وفرصت های مناسب را برای تمام اشخاص واجد شرایط اعم از زن ومرد منصفانه فراهم می سازد. رییس موسسه فقط مصروف فعالیت های مربوط به موسسه می باشد.

معیار دو دارای ۴ جزء

۱٫۲ : اداره طوری فعالیت مینماید که رسیدن به هدف و مرام موسسه را سهولت میبخشد و تشریک مساعی متناسب با صلاحیت های کاری را تشویق نموده و صلاحیت های کاری را هر کدام مطابق قانون اعمال میکند
اداره مطابق به هدف و مرام آن فعالیت میکند. اشتراک فعال استادان متناسب با صلاحیت های کاری آنها در سطوح مختلف محسوس بوده و صلاحیت های هر سطح مشخص گردیده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۲ : اداره، تدریس، تحقیق و عرضه خدمات را تشویق میکند.
سند وجود دارد که اداره تدریس، تحقیق و عرضه خدمات را تشویق نموده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۲ : اداره شفافیت و جوابدهی را ترغیب مینماید. عدالت راتأمین نموده و فرصت های مناسب تحصیلی را برای تمام اشخاص واجد شرایط اعم از زن و مرد در موسسات تحصیلات عالی، منصفانه فراهم میسازد.
اداره میکانیزم برای تأمین حسابدهی و شفافیت در فعالیت های خود دارد. ساختار اداری نشان دهنده تعهد برای فراهم سازی فرصت های مساوی برای زنان و مردان میباشد
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۲ : اداره فقط مصروف فعالیت های مربوط به موسسه میباشد.
رئیس و هیت اداری در مجموع خارج از موسسه تحصیلی مربوطه در اوقات رسمی به وظایف دیگر اشتغال ندارند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده

معیار سوم: برنامه های علمی

انکشاف و تطبیق برنامه های علمی (بشمول نصاب و مواد درسی) با مرام ها و اهداف مطابقت دارد. موسسه آموزش محصلان را ارزیابی میکند، از برنامه های علمی بطور منظم بازنگری نموده و در راستای بهبود آنهاکار مینماید و در صدد آنست تا با موسسات دیگر توأمیت ها را ایجاد کند. برنامه های لیسانس و برنامه های فوق لیسانس ( در صورت موجودیت ) در سطح مناسب قرار داشته و برای یک محیط رقابتی جهانی فارغان را تربیه میکند.

معیار ها برای بازنگری
 
 
۱٫۳ : برنامه های تحصیلی در انطباق با مرام موسسه از نظر محتوا، نام گذاری و معیار ها متناسب به درجه تحصیلی مورد نظر میباشد.
برنامه های تحصیلی موسسه در انطباق با مرام و هدف موسسه میباشد. مدت، محتوا و معیار های برنامه های علمی موسسه با معیار های اکادمیک و مسلکی قبول شده مطابقت دارد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۳: تمام درجات تحصیلی که از جانب موسسه اعطا میگردد از لحاظ شرایط و نیاز مندی برای پذیرش و فراغت بشمول تعداد کورسها و یا کریدت ها واضحأ مشخص گردیده است.
شرایط مورد نیاز برای فراغت در نصاب درسی برنامه های تحصیلی و در کتلاک و یا سایر نشریات موسسه بیان گردیده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۳ : برنامه های علمی به شکل دوره یی باز نگری شده و کوشش ها برای بهبود کیفیت آنها بطور دوامدار جریان دارد. موسسه میکانیزمی برای سنجش دستاورد های محصلان دارد. برنامه های علمی برای کورس ها (مضامین) مختلف در سطح مناسب قرار دارد.
میکانیزم برای ارزیابی دوره یی برنامه های علمی وجود دارد. اسناد وجود دارد که کوشش های متدوام برای بهبود کیفیت را نشان میدهد. دستاورد های محصلان به طریقه های مختلف ارزیابی میشود. کورس ها بطور واضح درجه بندی گردیده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۳ : برنامه های فوق لیسانس ( در صورت موجودیت) در سطح مناسب قرار داشته و برای یک محیط رقابتی جهانی فارغان را تربیه میکند.
برنامه های فوق لیسانس دارای کیفیت بالا بوده و شرایط لازمه را برآورده میسازد. محصلان بطور درست آموزش دیده و آماده ی رقابت در محیطی که مستلزم معیار های بین المللی است، میباشد
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۳ : موسسه در صدد آنست که پروگرام های توأمیت را با سایر موسسات تحصیلی در داخل و یا خارج کشور ایجاد کند.
برای توأمیت های علمی در داخل و یا خارج کشور اسناد وجود دارد
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
 
 

معیار چهارم: اعضای کادر علمی و کارمندان

شاستگی، تعداد و کارکرد اعضای کادر علمی و کارمندان برای رسیدن به مرام موسسه مناسب میباشد. موسسه در تطبیق احکام قانون یک پروسه شفاف و آزاد را برای استخدام و ترفیعات علمی اعضای کادر علمی استفاده میکند. موسسه و ابسته به استادان قرار دادی نمیباشد. موسسه آزادی اکادمیک را مطابق به قانون تشویق و حمایت نموده، اعضای کادر علمی را در زمینه تحقیق همکاری مادی و معنوی میکند. موسسه تدریس باکیفیت را تشویق میکند. مکلفیت های اکادمیک اعضای کادر علمی مناسب بوده و بطور مصفانه تقسیم میگردد. تدریس بطور منظم ارزیابی میگردد.

۱٫۴ : موسسه دارای پرسونل کافی از نگاه تعداد و شایستگی مسلکی برای اجرای فعالیت ها و دوام برنامه های علمی مطابق به اهداف تحصیلی و موسساتی آن میباشد
تعداد اعضای کادر علمی و کارمندان برای رسیدن به اهداف و مرام موسسه مناسب است. شایستگی های مسلکی آنها برای وظایف، تدریس، تحقیق و ارائه خدمات آنها مناسب میباشد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۴ : سویه تحصیلی و کیفیت مسلکی اعضای کادر علمی و کارمندان، تأمین کنندة سلامت و ادامه فعالیت برنامه های تحصیلی میباشد. فرصت های آموزشی برای آنعده از اعضای کادر علمی که به آموزش بیشتر ضرورت دارند، مهیا گردیده است.
تعداد اعضای کادر علمی با در نظر داشت رشته و درجه تحصیل آنها کافی میباشد. اسناد در مورد فراهم آوری فرصت ها برای انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی و کارمندان وجود داشته، مورد استفادة آنها نیز قرار میگیرد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۴ : استخدام، رهنمایی، مکلفیت کاری، مکافات، و ارزیابی اعضای کادر علمی و کارمندان در مطابقت با اهداف موسساتی و تحصیلی بطور شفاف و منصفانه صورت میگیرد. ترفیعات علمی اعضای کادر علمی در مطابقت با قانون به اساس شایستگی صورت گرفته و شامل باز نگری توسط افراد مسلکی میشود.
استخدام اعضای کادر علمی و کارمندان به طور شفاف و واضح در انطباق با قوانین مربوط صورت میگیرد. مکلفیت های اعضای کادر علمی مناسب بوده و ترفیعات علمی که به اساس شایستگی و بازنگری افراد مسلکی استوار است، بطور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۴ : موسسه تحقیق با کیفیت و ارائه خدمات اعضای کادر علمی را تشویق میکند. موسسه تدریس و آموزش با کیفیت را تشویق و ترویج مینماید.
اسناد در مورد همکاری موسسه پیرامون تحقیق و ارائه خدمات اعضای کادر علمی وجود دارد. موسسه برای تشویق و ترویج تدریس و آموزش باکیفیت دارای یک میکانیزم میباشد. برای تدریس خوب و تحقیق با کیفیت مکافات داده شود.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۴ : آزادی اکادمیک در مطابقت با قانون تشویق و حمایت میگردد.
آزاده اکادمیک در اسناد مربوط به موسسه که در دسترس همه قرار دارد، ذکر گردیده است. اسناد برای حمایت از آن موجود است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۶٫۴ : تدریس اعضای کادر علمی بطور منظم توسط محصلان، همکاران مسلکی و یا سایر میکانیزم ها ارزیابی میگردد.
اسناد در مورد ارزیابی دوره یی تدریس وجود دارد. میکانیزمی وجود دارد که به اعضای کادر علمی در بهبود کیفیت تدریس کمک میکند.
 

معیار پنجم: محصلان و آموزش

نمره معیاری پذیرش محصلان به واحد های تحصیلی موسسات دولتی در حال ارتقا بوده و در موسسات تحصیلی خصوصی تعداد داوطلبان در حال افزایش میباشد. موقف تحصیلی محصلان ( ممتاز، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف) بر اساس معیار ها و اهداف مشخص میباشد. دستاورد های آموزشی محصلان بطور دوره یی ارزیابی میگردد. محصلان به خدمات صحی، مشوره دهی، علمی و آسایشی دسترسی دارند. فرصت آموزش زبان خارجی و مهارت های کمپیوتر برای محصلان فراهم گردیده است. با محصلان رفتار مناسب و اخلاقی صورت میگیرد. فرصت ها برای تمام اشخاص واجد شرایط مساویانه فراهم میشود. محصلان، از قوانین، مقررات و طرز العمل های علمی پیروی نموده و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. محصلان در پیشبرد دروس خویش متعهد استند.

۱٫۵ : نمره معیاری پذیرش محصلان به واحد های تحصیلی موسسات دولتی در حال ارتقا بوده و در موسسات تحصیلی خصوصی تعداد داوطلبان در حال افزایش میباشد. موقف تحصیلی محصلان ( ممتاز، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف) بر اساس معیار ها و اهداف مشخص میباشد.
نمره معیاری پذیرش و تعداد داوطلبان نشر گردیده و در دسترس محصلان و مردم قرار دارد. راهکار های برای تشخیص موقف تحصیلی معیین گردیده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۵ : نتایج دستاورد های اکادمیک محصلان به شکل دوره یی ارزیابی گردیده و به آنها اطلاع داده میشود.
نتایج دستاورد های اکادمیک محصلان بطور دوره یی ارزیابی میگردد. محصلان از موقف و درجه خود اطلاع دارند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۵ : توقعات موسسه از آموزش و دست آورد های محصلان انکشاف داده شده و با استادان، محصلان، استخدام کنندگان و در صورت ضرورت با مردم در میان گذاشته میشود.
توقعات علمی واضحأ بیان گردیده و در دسترس استادان، محصلان و در صورت تقاضا در دسترس عامه قرار داده شده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۵ : خدمات به محصلان در ساحات مشوده دهی، صحت ( بشمول صحت روانی)، رشته بندی و سایر ضروریات اکادمیک از طرف موسسه فراهم میگردد.
خدمات محصلان در بخش های مشوره دهی، صحت، رشته بندی و دیگر ضروریات، وجود دارد. سهولت های آسایشی فراهم گردیده است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۵ : کمپوتر به اختیار محصلان قرار داده شده، پروگرام های آشنایی با کمپیوتر و برنامه های آموزشی زبان خارجی، برای شان فراهم گردیده است.
سهولت های کمپیوتری بطور کافی در دسترس تمام محصلان قرار دارد. اکثر محصلان تا فراغت با کمپیوتر آشنایی داشته و به یک لسان خارجی وارد هستند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۶٫۵: با محصلان رفتار نیک و عادلانه صورت میگیرد. فرصت های آموزشی برای تمام محصلان اعم از دختر و پسر مساوی میباشد.
پالیسی برخورد عادلانه با محصلان وجود دارد.
 
۷٫۵ : محصلان مکلف اند تا قوانین و طرزالعمل های اکادمیک را تعقیب نموده و در پیشبرد دروس خود متعهد باشند.
محصلان در رعایت از قوانین و پیشبرد دروس خویش متعهد هستند. تخلف از قوانین و طرزالعمل های اکادمیک مورد پیگرد قرار میگیرد.
 

معیار ششم: کتابخانه و سایر منابع معلوماتی

موسسه دسترسی مناسب به کتابخانه و منابع معلوماتی را تأمین نموده ومنابع مذکور برای رسیدن به مرام موسسه کافی میباشد. محصلان و استادان دسترسی کافی به تکنالوژی معلوماتی مناسب ( مثلأ انترنت ) دارند.

۱٫۶: موسسه دسترسی مناسب به کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی فراهم نموده و منابع معلوماتی کافی برای رسیدن به مرام خود دارد.
موسسه کتابخانه و منابع معلوماتی کافی برای رسیدن به اهداف تدریسی، تحقیقی و خدماتی خود داشته و منابع مذکور بصورت روزمره قابل دسترسی میباشد. کتابخانه دارای یک کتاب دار متخصص میباشد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۶: محصلان و استادان دسترسی کافی به منابع معلوماتی به برنامه های تدریسی و تحقیقی بطور کافی کمک میکند.
کتابخانه و لابراتوار های کمپیوتر هر روز برای ساعات مناسب بروی استادان و محصلان باز بوده و در دسترس آنها قرار دارد. محصلان میتوانند که از این سهولت ها برای کار های صنفی و تحقیقی خود استفاده کنند. استادان از طریق دسترسی به کتابخانه (بشمول کتابخانه های دیجتال) و یا انترنب به مجله های علمی و دیگر معلومات دسترسی دارند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۶ : استادان و کارمندان به برنامه های آموزش اساسات کمپیوتر دسترسی دارند.
موسسه دوره های آموزشی یا برنامه های آشنایی با کمپوتر را در دسترس استادان و کارمندان قرار میدهد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۶: منابع تکنالوژی معلوماتی موسسه طوری هماهنگ شده است که فعالیت های مهم اکادمیک و اداری را سهولت میبخشد.
منابع تکنالوژی معلوماتی هماهنگ و منسجم گردیده اند. فعالیت های مهم اداری و اکادمیک مثلأ دیتابیس سوابق استادان، محصلان و کارمندان و مواد درسی کمپیوتری شده اند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده

معیار۷. منابع فزیکی وتکنالوژی

منابع فزیکی وتخنیکی شامل صنف های درسی ، لابراتوارها ، زیربناها ، وساحه برای رسیدن به اهداف مورد نظر کافی است . مؤسسه پلان موثر برای حفاظت وبهبود این منابع دارد. امنیت محصلان ، کارمندان واستادان تأمین گردیده است.

دارای ۵ جزء

۱٫۷ : منابع فزیکی و تخنیکی، شامل صنف های درسی، لابراتوار ها، زیر بنا ها، شفاخانه های تدریسی (برای موسسات تحصیلات عالی طبی) و ساحه برای رسیدن به اهداف مورد نظر کافی است.
صنف های درسی برای برنامه های علمی، کمیت موسسه و سایر ضروریات اکادمیک مناسب میباشد. صنف ها بطور درست نگهداری شده و با وسایل درسی، نور مناسب، تهویه و تسخین و دیگر ضروریات مجهز میباشد. لابراتورا ها به اندازه کافی مجهز بوده و اندازه آن متناسب به تعداد محصلان میباشد. سایر سهولت های درسی ( از قبیل: فارم ها، لابراتوار های درسی وغیره) برای رسیدن به اهداف موسسه کافی میباشد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۷ : تسهیلات موسسه برای ضروریات مربوط به تحقیق وعرضه خدمات با در نظر داشت مرام موسسه کافی میباشد.
موسسه متعهد بر حمایت از تحقیق استادان بوده و فضای مناسبی را در زمینه ایجاد میکند.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۷ : موسسه پلان موثری برای تداوم و بهبود منابع فزیکی و تکنالوژیکی خود دارد.
پلان حفظ و مراقبت جهت حصول اطمینان از اینکه ساختمان ها و ساحه ها بطور درست نگهداری میشوند، موجود است.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۷ : محیط موسسه برای محصلان و کارمندان امن بوده و تدابیر خاص برای جلوگیری از آزار و اذیت دختران گرفته شده است. معیار های امنیتی برای لابراتوار ها، شاپ ها و سایر تجهیزات موجود است. مواد کیمیاوی و سایر مواد خطرناک در جا های امن نگهداری میشوند.
معیار های امنیتی وجود دارد. محیط موسسه مکان امن برای محصلان و کارمندان است. موسسه برای رسید گی به حالات اضطراری مانند حریق، زلزله و تصادفات پلان و تیم عملیاتی مشخص دارد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۷ : موسسه برای محصلان تسهیلات آسایشی را فراهم میکند
تسهیلات آسایشی در دسترس محصلان قرار دارد.
موسسه، پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده

معیارهشتم: منابع مالی

موسسه از ثبات مالی برخوردار بوده و منابع مالی آن برای رسیدن به اهداف علمی در آینده ( حد اقل برای دوسال در موسسات خصوصی ویک سال برای موسسات دولتی) کافی است. منابع مالی موسسه اساسأ برای تدریس، تحقیق و عرضه خدمات تخصیص داده شده است. موسسه پلان های مالی چند ساله را با در نظر داشت ضرورت موسسه، مصارف و عواید طرح میکند، کنترول مالی و بودجوی مناسب صورت گرفته و عواید و مصارف بطور سالانه ارزیابی میشود.

۱٫۸: موسسه دارای سابقه خود در امر ثبات مالی میباشد. منابع مالی در مطابقت با اهداف تحصیلی تنظیم گردیده است. تقریبأ تمام منابع موسسه به تدریس، تحقیق وعرضه خدمات تخصیص داده شده است. اسناد موسسه نشان میدهد که موسسه دارای سابقه ی مالی با ثبات بوده است. تخصیص منابع متناسب به اهداف و مرام موسسه صورت میگیرد. اگر موسسه ی تحصیلی یک موسسه ی انتفاعی باشد، اسناد مالی آن نشان میدهد که قسمت اعظم منابع آن به اهداف تحصیلی اختصاص   داده شده است. موسسه
۲٫۸ : انکشاف و پلان گذاری منابع شامل طرح ریزی واقعبینانة بودجه، تنظیم پذیرش محصلان و برنامه های آینده میباشد. طرح پلان چند ساله ی بودجه وجود دارد. پلان چند ساله مالی وجود داشته و موسسه آنرا تعقیب میکند. مروری بر پلان های سال های قبلی نشان میدهد که پلانگذاری های مذکور واقعبینانه و متناسب به مرام موسسه و پذیرش محصلان صورت گرفته است. موسسه
۳٫۸: موسسه دارای مدیریت مالی و سیستم حسابداری درست و موثر میباشد. شواهد در مورد موجودیت و استفاده از یک سیستم موثر مدیریت مالی وجود دارد. دوسیه ها و اسناد با کار های روزمره عیار بوده و بیلانس آنها معلوم میباشد. موسسه
۴٫۸: عواید و مصارف موسسه سالانه بررسی میگردد. گزارش بررسی های سه ساله گذشته موجود است. موسسه
۵٫۸ : موسسه خصوصی قادر است تا از طریق عرضه خدمات، تحقیق وسایر فعالیت ها منابع عایداتی داشته باشد. موسسه دولتی مطابق به قوانین نافذه اجراأت خواهد نمود. سند در مورد حصول منابع از طریق فعالیت های مذکور وجود دارد. موسسه

معیارنهم: ارزیابی و پلانگذاری استراتیژیک

موسسه دارای پلان استراتیژیک پنج ساله بوده، استادان، کارمندان و محصلان در ساختار پلان استراتیژیک و مالی جاری سهیم میباشد. موسسه دارای یک پروسه متداوم بوده که برنامه ها را ارزیابی، نقایص را برملا و عندالموقع در رفع کاستی ها اقدام مینماید.

۱٫۹: موسسه استادان، کارمندان و تا حد لازم محصلان مناسب و صاحب نظر را در پروسه پلانگذاری دخیل میسازد. پروسه ی پلانگذاری شامل   ارزیابی جایگاه استراتیژیک، تشخیص اولویت ها، بررسی وضعیت فعلی بر اساس اهداف و مرام و تعیین استقامت های کاری موسسه میگردد. موسسه دارای پلان چند ساله (حد اقل پنج سال) میباشد. اسناد در مورد اینکه موسسه آمرین، کارمندان، استادان، و تا اندازه ی محصلان را در پروسه پلانگذاری شامل نموده است، وجود دارد. فعالیت های جاری مطابق به پلان موجوده میباشد.  
۲٫۹ : موسسه در یک پروسه جاری ارزیابی فعالیت های مرتبط به پلان استراتیژیک خویش قرار دارد. در صورت موجودیت کاستی به رفع آنها میپردازد. سند وجود دارد که نشان میدهد که موسسه فعالیت   ها را به اساس پلان استراتیژیک بطور متداوم ارزیابی کرده و در صورت دریافت مشکلات و نقایص، به اصلاح آنها میپردازد.  
۳٫۹ : پلان استراتیژیک شامل اهداف مناسب برای آینده با در نظر داشت سنجش واقعبینانة جذب محصلان، عاید و مصرف میگردد. اهداف و استقامت کاری مناسب بوده و در مطابقت با پلان استراتیژیک تحصیلات عالی ۱۳۸۹ – ۱۳۹۳ تهیه گردیده است.  
۴٫۹ : موسسه برای سمت دهی پروسه ی تهیه ی پلان استراتیژیک خود، معلومات مناسب و لازم را جمع آوری میکند. معلومات در باره ی تعداد جذب، کامیابی و فراغت محصلان، استخدام، ترفیع و تقاعد استادان، کورس های و دیگر معلومات ضروری برای پلانگذاری موثر، وجود دارد.  

معیار دهم: بهبود و ارتقاء کیفیت

موسسه تدابیر برای نظارت از کیفیت را دارا بوده که در صورت ضرورت جهت رفع کاستی ها اقدام مینماید. موسسه سعی مینماید تا فضای با کیفیتی را در محدودة خود ایجاد کند. تحرکات در مورد بهبود کیفیت در دوسال گذشته صورت گرفته است.

۱٫۱۰: موسسه تدابیر برای نظارت از کیفیت را دارا بوده که در صورت ضرورت جهت رفع کاستی ها اقدام مینماید. از تجربه و دانش استادان مجرب در بهبود تدریس و کار های علمی استفاده میشود. پروسة ارتقاء و بهبود کیفیت در موسسه موجود است. اسناد در مورد اقدامات لازم جهت رفع کاستی های قبلأ تشخیص شده، موجود است. استادان مجرب برای بهبود تدریس و کار های علمی، استادان جوان را کمک میکند. موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۱۰ : ابتکارات در مورد بهبود کیفیت در   دوسال گذشته صورت گرفته است اسناد وجود دارد که نشان میدهد که موسسه فعالیت   هایی در راستای بهبود کیفیت در دوسال گذشته انجام داده است. موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۱۰ : موسسه سعی مینماید تا فضای با کیفیت را در محوطه ی خود ایجاد کند. اسناد وجود دارد که نشان میدهد که برنامه ها برای ایجاد پروگرام های با کیفیت و تحرک علمی در موسسه، روی دست گرفته شده است. موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده

معیار یازدهم: سهم گیری در امور جامعه و انکشاف

موسسه در امور انکشاف محلی، منطقوی، ملی و جامعه سهم میگیرد. اهداف و مرام موسسه شامل سهم گیری در امور جامعه و انکشاف میباشد. اعضای کادر علمی در تحقیق و یا عرضه خدماتی که به انکشاف ملی و اجتماعی موثر باشد مصروف هستند.

۱٫۱۱: اهداف و مرام موسسه شامل سهم گیری در امور جامعه وانکشاف محلی، منطقوی و ملی میباشد.

اهداف و مرام موسسه شامل تعهد سهم گیری در امور جامعه و انکشاف محلی و ملی میگردد.

موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده

۲٫۱۱: اعضای کادر علمی در تحقیق و یا عرضة خدمات موثر بر انکشاف ملی و اجتماعی، مصروف استند.

اسناد نشان دهندة تحقیق و یا عرضة خدمات استادان که به انکشاف جامعه مفید واقع گردیده باشد، موجود است.

موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده

۳٫۱۱ : موسسه در اهداف، فعالیت ها و بیانیه های خود روی تعهدات خویش مبنی بر سهم گیری در امور جامعه وانکشاف، تاکید میکند.
اسناد وجود دارد که نشان دهنده ی تعهد اداره، استادان و کارمندان موسسه در راستای سهم گیری در امور جامعه و کشور، میباشد. اهداف مذکور طوری با محصلان شریک ساخته میشود که تعهد آنها را برای سهم گیری در امور جامعه افزایش میدهد.
موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده

معیار دوازدهم: صداقت، صراحت و شفافیت

موسسه اهداف ، برنامه ها و خدمات خود را برای محصلان، استادان و مردم صادقانه بیان میکند. موسسه در جلوگیری از فساد اداری، تمایز بی مورد و یا خویش گرایی در درجه بندی، استخدام و یا سایر تصمیم گیری ها فعالانه کار میکند. موسسه دارای میکانیزم موثر برای شنیدن و رسیدگی به شکایات و نارضایتی های استادان، محصلان، کارمندان، و مردم میباشد. استادان و کارمندان برای تأمین صداقت علمی و راستکاری کار مینمایند. موسسه مرام، اهداف کورس ها و شرایط، اعطای دیپلوم خویش را چاپ کرده و در وب سایت خود مورد دسترس قرار میدهد.

۱٫۱۲: موسسه اهداف، برنامه ها و خدمات خود را برای محصلان، استادان و مردم صادقانه بیان میکند.
موسسه در داشتن معیار های بلند اخلاقی شهرت دارد. نشریات آن در بارة اهداف، برنامه ها، شرایط و خدمات در مطابقت با آنچه که عرضه میگردد، آنچه ضرورت است و یا آنچه که وعده داده شده است، میباشد.
موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۲٫۱۲ : موسسه در جلوگیری از فساد اداری، تمایز بی مورد و یا خویش گرایی در درجه بندی، استخدام و یا سایر تصمیم گیری ها فعالانه کار میکند.
موسسه بخاطر جلوگیری از تمایز بی مورد، خویش گرایی، فساد اداری و سرقت ادبی پالیسی های واضح دارد و این پالیسی تطبیق گردیده و در دسترس عامه قرار دارد.
موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۳٫۱۲ : موسسه دارای میکانیزم موثر برای شنیدن و رسیدگی به شکایات و نا رضایتی های استادان، محصلان، کارمندان و مردم میباشد.
طرزالعمل سمع شکایات طبع گردیده و در دسترس محصلان، استادان، آمران و کارمندان قرار داده شده است. میکانیزمی برای رسیدگی به شکایات و نا رضایتی ها موجود بوده و مورد استفاده قرار دارد.
موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۴٫۱۲ : استادان و کارمندان برای تأمین صداقت و امانت داری علمی و راستکاری کار می نمایند.
پالیسی برای جلوگیری از سرقت ادبی و دیگر سوء استفاده های علمی وجود دارد. استادان، محصلان، آمرین و کارمندان از این پالیسی ها با خبر استند. تخطی از این پالیسی ها مورد پیگرد قرار میگیرد.
موسسه، پوهنحی و دیپارتمنت فارغ ده
۵٫۱۲: موسسه اهداف، مرام و کورس های خود را طبع نموده و به شکل مطبوع   و یا در وب سایت خود مورد دسترس قرار میدهد.
اهداف و مرام موسسه طبع گردیده و همچنان در وب سایت موسسه قابل دسترس میباشد. لست مضامین، شرایط و درجة سند فراغت تحصیلی طبع گردیده و در وب سایت در دسترس استادان، محصلان، کارمندان و مردم قرار داده شده است.
موسسه