کانتین یکی از نیامندیهای هر دانشگاه است. تا محصلان در میان ساعات درسی شان مواد خوراکی  خویش را بدست بیاورند. خوشبختانه در دانشگاه آریا  سه  رستورانت  برای ارایه خدمات غذایی . یک سوپرمارکیت برای ارایه مواد خوراکی ودو فروشگاه کتاب درسی وفوتوکاپی برای دانشجویان فعالیت می کنند…