خاطرات فراموش ناشدنی آریا !

مسیح الله فرزند عبیدالله فارغ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 سپاس مرخدایی را که کلبه تاریک مرا با نور ایمان و علم منور گردانید و اوست که خود میگوئید برابر نیست آنکه میداند با آنکه نمی داند. این جاست که فرستاده او عالم عالمیان فراگیری علم را بر کافه مومنین فرض گردانید . اواخر تعلیمات ثانوی باخود گفتم درین راه گامی باید برداشت و ازاین بحر بی کرانه قطره باید نوشید ولی این راه راه گشایی و این گام رهنمای خواست تا آن گاه ندایی آریا به گوشم رسید و مرا به یادآریایان کهن و نژاد پرافتخارم انداخت آن لجظه های امتحان ورودی و آن تبش های درونی من ، آن شادی پیام کامیابی ، آن لحظات آغازین بهار۷۸٫ سمستر های پیاپی ، فراز و نشیب های دروس هشت سمستر، آن اوقات تفریح و شوخی دوستان زبان و قلم من برای بیان آن خاطرات فراموش ناشدنی عاجز است. این آریابودکه مرادست گیری نمود ، آریا توانایی دانایی و بهار همیشه گی برایم هدیه داد آنچه از آریا برایم ماندگار است،دوستی ، صمیمیت ، صفا و صداقت میباشد. درین مکان تلاش برای آینده من و مانیست ، درین جا توجه روی آینده افغانستان است که بدست ماست. از خداوند کبریا استدعا می نمایم که آریا را به بلند ترین قلعه های موفقیت برساند. بااحترام مسیح الله پوپلزی

Khaterat Hoqooq 01

برگرفته از صفحه سید مصطفی سید

سپاس و ستایش خدای راست که بنده ای کوچک را در دریایی بیکران اندیشه ، قطره ای ساخت. وسعت آنرا از دریچه ای اندیشه های آموزگارانی بزرگ به تماشا نشاند. لذا اکنون که سایه سار بنده با نوازش هایش به فرجام رسید بر خود الزام میدانم تا مراتب سپاس را بجا آورم که اگر دست یاری اوشان نبود هرگز به این مقام نایل نخواهم میشد.
اولا جا دارد از والدین گرامی ام پدر بزگوارم و مادر مهربانم و برادرانم و تمامی اعضای فامیلم اونهای که همیشه در کنارم بودند و حمایت کردند و بهترین زمینه را مساعد ساختن تا بتوانم در فضای آرام چهار سال دوره تحصیلی خود را به اتمام برسانم سپاس گزاری نمایم 
همچنان از موسس و بنیان گذار دانشگاه آریا محترم عبدالمجید نصرتیار شخصیت پرتلاش و مهربان از زحمات شبانه روزی شان قدر دانی نموده از بارگاه ایزد منان خدمت گذاری بیشتر را در عرصه های مختلف خواهانم .
همچنان جا دارد که از شخصیت های که مظهر دوستی عطوفت و مهربانی که در نگاه تک تک شان دیده میشود اساتید مهربان و دلسوز تمامی که همیشه در کنار ما بودند و همه وقت دست نوازش بالای ما داشته و تا آخرین لحظه به عزت و احترام عزیزان شان اندیشیدند و از هیچگونه تلاش دریغ نورزیدند سپاس و امتنان می نمایم و سعادت دارین را از بارگاه الله برای همه شان استدعا میدارم