اقتصاد

داخله

شروع: 26 March, 2016
مدت : 4 سال
دانشکده: اقتصاد
شماره تماس : 0786137373
فکس: 0000000
ایمیل : info@aria.edu.af
www.aria.edu.af

بیننده عزیز!  این صفحه توسط استاد سید عبدالستار موسوی رییس دانشکده اقتصاد بازنگری ودنبال می شود. برای دریافت معلومات بیشتر می توانید با ادرس های زیر در تماس شوید ویا با دیدگاه های سازنده تان ما یاری برسانید.

ایمیل: satar_moosavi@yahoo.com

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۸۴۷۰۸۴۷۹

مرامنامه دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا

(شامل مرامنامه دیپارتمنت اداره و تجارت و مدیریت و محاسبه)

مقدمه

اهمیت فراگیری علم اقتصاد به مثابه یکی از شاخه های علوم اجتماعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت با توجه به منابع کمیاب دارد.

تقویت سکتورهای اقتصادی در یک کشور متضمن رشد و انکشاف بوده و منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه میگردد.

از آنجا که رشد و انکشاف اقتصادی مستلزم آموزش و فراگیری علم اقتصاد بوده، در بسیاری جوامع و کشورها دانشگاه های معتبری صرف تحقیق و مطالعه عمیق در زمینه علم اقتصاد میباشند.

نیازمندی به آموزش علم اقتصاد در هر جامعه اعم از انکشاف یافته و رو به انکشاف محسوس است، خاصتاً در کشور ما افغانستان به حیث یک مملکت عقب مانده و رو به انکشاف از اهمیت زیادی برخوردار است.

به تأسی از همین اهمیت و نیازمندی دانشگاه آریا اقدام به تاسیس دانشکده اقتصاد به مثابه یک کانون علمی در گسترۀ تحقیق مسایل اقتصادی نموده تا با جمع نمودن کادرهای جوان و مجرب در این زمینه موجب تربیت و آموزش نسل جوان و مشتاقان علم اقتصاد گردد.

اینک هیئت رهبری دانشکده اقتصاد با اعتقاد به آزادی اکادمیک و بازنگری موازی با نیازمندهای علمی عصر ابتکار و برنامه های جدیدی را روی دست دارد. به تأسی از همین تحولات اینک مرامنامه دانشکده اقتصاد که حاوی تاریخچه دانشکده و معرفی فعالیت ها و استادان دانشکده میباشد، تهیه و در دسترس شما خواننده محترم قرار دارد.

دانشکده اقتصاد آریا به مثابه یک مؤسسه ای علمی با داشتن کارمندان و استادان جوان افتخار خدمت گذاری در عرصه اقتصادی را برای نسل جوان کشور دارا میباشد.

در چوکات دانشکده اقتصاد دو دیپارتمنت فارغده (اداره و تجارت) و (مدیریت و محاسبه) فعالیت دارد. رشته اداره و تجارت یک رشته محبوب و اشتغال زا است که فارغان این رشته میتوانند در عرصه های مختلف چون: عرصۀ تجارت، ادارۀ سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوص و دولتی، بازاریابی مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی فعالیت نمایند.

رشته مدیریت و محاسبه یک رشته پر طرفدار و مهم است. فارغان این رشته میتوانند در بخش های مختلف چون: مدیریت مؤسسات و شرکتها، تنظیم امور حسابداری تصدی های دولتی و خصوص فعالیت نمایند.

تاریخچه مختصر دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا:

دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا در سال ۱۳۸۷ خورشیدی نظر به پالیسی و برنامه های انکشافی هیئت رهبری دانشگاه آریا و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و ملی در کشور تاسیس گردید.

دانشکده اقتصاد از آغاز ایجاد تا کنون در طی اولین دوره به تعداد ۵۴ تن از جوانان را به مثابه کادرهای اقتصاد تقدیم جامعه نموده است. و اکنون در ختم سال ۱۳۹۱ آماده است تا عنقریب دومین دور از فارغان خود را تقدیم جامعه نماید.

دانشکده اقتصاد از اپتدای ایجاد دارای دو دیپارتمنت فارغده قرار ذیل میباشد:

  1. دیپارتمنت اداره و تجارت

  2. دیپارتمنت مدیریت و محاسبه

دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۰ خورشیدی برای نخستین دور تعداد ۵۴ تن از کادر های مسلکی را به سویه لیسانس فارغ نموده و هم اکنون به تعداد ۷۵۰ محصل که حدود ۱۵ در صد آنرا قشر اناث تشکیل میدهد در سمستر های مختلف و اوقات صبحانه و شبانه مشغول ادامه تحصیل خویش اند.

سیستم تحصیلی این دانشکده براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده و نظر به کریکولم موجوده ۱۴۴ کریدت واحد درسی را در دوره لیسانس پیشکش نموده است.

امور رهبری دانشکده اقتصاد توسط رئیس دانشکده، معاون و آمرین دیپارتمنت پیش برده میشود.

دروس این دانشکده توسط ۲۹ تن از استادان به سویه ماستر و فوق لیسانس تدریس میگردد.

دیدگاه:

دیدگاه ما عبارت از انکشاف دانشکده اقتصاد به مثابه مرکز عرضۀ مفکوره های علمی و تجاری و تقویت نقاط قوت جهت رقابت علمی در سطح ملی، منطقوی و بین المللی.

دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا به حیث یک موسسه اکادمیک با کیفیت عالی و غیر جانبدار به اساس استندرد های علمی مجهز با تکنالوژی و نصاب تعلیمی مدرن و قبول شده جهانی فعالیت های خویش را ادامه میدهد. ما در نظر داریم تا عرضه خدمات تحصیلی و فعالیت های خویش را در ساحه اقتصاد بیشتر ساخته و با نهاد های معتبر جهانی در این رشته توامیت خویش را هر چه بیشتر افزایش دهیم.

ماموریت:

دانشکده اقتصاد بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات وسیع به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت ما تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیلی کشور میباشد.

اهداف آموزشی:

دانشکده اقتصاد متعهد به تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش و تحصیل است:

  1. انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های اقتصادی برای محصلان.

  2. برآورده ساختن نیاز های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی.

  3. ارتقاء توانمندی اجرای تحقیقات علمی به سطح ملی و بین المللی بخاطر سهمگیری در روند رشد و انکشاف اقتصادی.

  4. تقویت و بهبود دانشکده و سطح دانش اساتید برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای چالش ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور را ه های حل مفید را فراهم نماید.

  5. سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلان در غنامندی کار های عام المنفعه جامعه مدنی، تصدی های تجارتی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی.

مرام دانشکده اقتصاد:

مرامنامه دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا به تأسی از برنامه های رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی و براساس مرام و اهداف تحصیلی دانشگاه آریا تدوین و تعقیب میگردد. جامعه تحصیلی افغانستان در اثر جنگ های متداوم در طی چند سال اخیر نتوانسته است خدمات تحصیلی با کیفیت عالی مطابق به نیازمندی های جامعه و تقاضای بازار کار، ارائه و عرضه نمائید. اما در حال حاضر که کشور در مسیر رشد و انکشاف اقتصادی به پیش میرود، وضعیت عمومی و نیز وضعیت تحصیلات عالی بهبود یافته است، یکی از تحولات مهم سال های اخیر در کشور سهمگیری سکتور خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کنار نهادهای دولتی در خصوص عرضه خدمات تحصیلات عالی بوده که جهت ارتقاء ظرفیت پذیرش دواطلبان و نیز ارائه خدمات تحصیلی برای نیازمندان سهم خویش را ایفاء مینمایند. درین قسمت آنچه از نظر ما بیش از همه دارای اهمیت و ارزش است توجه و تأکید بالای کیفیت تحصیلی نسبت به   کمیت و تعدد میباشد. بناءً مؤسسه تحصیلات عالی در کل و نیز دانشکده اقتصاد آریا به ارائه خدمات با کیفیت تحصیلی می اندیشد.

دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا منحیث یک واحد تحصیلی و علمی مرام و هدف تحصیلی خویش را مطابق به لوایح و مقررات تحصیلات عالی در کشور تنظیم در دو رشته (محاسبه و منجمنت) و (اداره و تجارت) برای دواطلبان عرضه مینماید.

میتود درسی ویا روش تحصیلی:

روش تحصیلی دانشکده اقتصاد با در نظر داشت سهمدهی بیشتر برای محصلان شامل میتود های لکچر با تمرینات، سوال و جواب، نمایشی، سیر علمی، توزیع پرابلم سیت و case study، سیمینارها، فعالیت گروپی و …میباشد.

طرز گرفتن امتحانات و ارزیابی:

امتحان مضامین بشکل شفاهی و یا هم تحریری صورت میگیرد که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهائی و کار خانگی و عملی میباشد. محصلان باید در موعد معین که برای شان در نظر گرفته شده است سیمینار خود را تهیه و ارائه نمایند. وهمچنا ن باید در جریان سمستر هشتم مونوگراف خویش را تهیه و بشکل شفاهی از آن دفاع نماید.

کریکولم و مفردات درسی:

کریکولم ویا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با نظر داشت تعداد کریدیت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی ویا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل   تذکر میابد. تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیت های شورای علمی دانشکده میباشد.

پلان درسی/ پالیسی کورس:

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر، تسلیم دهی آن به مدیریت تدریسی و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز هر سمستر است. پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد در طی ۱۶ هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره تسلیم گردد.

شورای علمی دانشکده:

شورای علمی دانشکده عالی ترین مرجع تصمیم گیری در سطح دانشکده بوده که شامل ۸ تن از استادان دانشکده به شمول اعضای هیئت رهبری میباشد. فیصله های دیپارتمنت ها باید بعد از تآیید شورای علمی دانشکده توسط شورای علمی دانشگاه منظور گردد.

جلسات دیپارتمنت ها:

دیپارتمنت ها در جلسات ماهوار خود مسایل مربوط به تقرر، ترفیع، انفکاک استادان و امور درسی را در سطح دیپارتمنت فیصله نموده و از کیفیت دروس و امور اکادمیک نظارت مینمائید.

هیئت رهبری دانشکده:

امور رهبری دانشکده توسط هیئت رهبری مدیریت میگردد که شامل رئیس دانشکده، معاون رئیس و آمرین دیپارتمنت ها میشود.

تشکیلات اداری:

تشکیلات اداری دانشکده توسط چارت ذیل نشان داده میشود:

رییس دانشکده

معاون دانشکده

امردیپارتمنت اداره وتجارت

امر دیپارتمنت مدیریت ومحاسبه

مدیر تدریسی

مدیر اجرائیه

خانه سامان

محافظ

Course Title Instructor Credit Hours
Physics Miss Fiona 08:00 to 13:00
History Eric 10:00 to 13:00
Geo Graphy Ricky 07:00 to 9:00
Mathamatic Alard 08:00 to 13:00
Politics Julia Adrason 08:00 to 13:00