انجنیری

داخله

شروع: 26 March, 2016
مدت : 4 سال
دانشکده: انجنیری
شماره تماس : 0786137373
فکس: 000000
ایمیل : info@aria.edu.af
www.aria.edu.af

مقدمه:

مؤسسه تحصيلات عالي آريا مطابق مقتضيات زمان با تحليل شرايط و دسترسي به امکانات طبق پلان زمينه هاي آموزش را در سطوح مختلف مطابق تهدات خويش فراهم ساخته و درين راستا از هيپچگونه تلاش و سعي دريغ نمي نمايد . به اساس همين ارمان مقدس طبق پلان انکشافي با حمايت مقام محترم وزارت تحصيلات عالي در پرتو قوانين و لوايح اينک پلان در ايجاد دانشکده انجنيري ، منحيت يک ضرورت مبرم جامعه اقدام نموده است، پيشنهاد مينمايد. اميد وار است تا در مواظبت و رهنمائي مقام محترم وزارت در راه خدمت با صداقت بمردم نياز مند کشور در باز سازي فرهنگي وتربيه جوانان در رشته هاي مختلف اداي مسؤوليت نموده با کسب افتخار و شايستگي رضاي خداوند متعال را حاصل نمايد

هدف :

هدف ايجاد اين دانشگده درشرايط موجوده کشور به اساس تقاضا و ضرورت زمان در عرصه بازسازي کشور و سهم انجنيري تخصصي درين راستا ميباشد .

 • براي رفع نيازمندي موسسات دولتي و غير دولتي که انجنيران مسلکي خويش را از کشور هاي ديگر جهان استخدام مينمايند .

 • تقويه اقتصاد کشور باتربيه کادر هاي مسلکي تخصصي انجنيري در رشته هاي مختلف در داخل کشور .

 • دريافت و ميسر نمودن زمينه تعويض کادر هاي خارجي به کادر داخلي متعهد در کشور.

تربيه کادر هاي فني و تخصصي با روحيه اعتماد و مسؤوليت پذيري .

ساختار تشکيلاتي انجينري :

 • ديپارتمنت سيول انجينري

 • ديپارتمنت انجينري محيط زيست

 • ديپارتمنت انجينري منجمنت آب

در مرحله نخست   ايجاد ديپارتمنت سيول انجينري را نيازمندي هاي بيشتر کشور ، الويت داده است .

چنانچه   پلان گذاري، ديزاين، ساختمان و منجمنت انجنيران سيول در تمدن يک جامعه رول عمده را ايفا مينمايند که در بر گيرنده پل ها، بند ها، سرک ها، ميدان هاي هواي، تونل ها، شبکه هاي آبياري، تقسيم کننده هاي آب، سيستم فاضله آب، تعميرات صنعتي و تجارتي است. انجنيران سيول حل کننده مشکلات و مبارزين در برابر تخريب زير بينا ها، تراکم ترافيک، ضرورت انرژي، سيلاب ها، زلزله ها، نو سازي شهر ها، دوام داري، کنترول آلودگي و پلان گذاري اجتماعي ميباشند.   آنها رهنما و مشاورين تخنيکي براي صحت بشر و محافظت طبعيت بوده، پلان گذاري، ديزاين و ساختمان پروژه هاي بزرگ از جمله دستاورد هاي انان ميباشد.

سيستم آموزشي :

سيستم آموزشي، سيستم کريدت ميباشد که با تطبيق اين سيستم ، تا محيط اموزشي اکادميک که در آن نظم و دسپلين در تطبيق قانون حاکم باشد بر قرار گردد .

شرايط پذيرش :

در ديپارتمنت سيول انجينري جوانان که فارغ صنف دوازده بوده و اسناد تعليمي از مراجع داخلي و خارجي بدست داشته باشند بعد از سپري نمودن موفقانه امتحان کانکور و تکميل اسناد جذب ميشوند .

يک دوره تحصيلي :

يک دوره تحصيلي چهار سال و هر سال دو سمستر که جمعاً ۸ سمستر   هر سمستر ۱۶ هفته بوده . و مضامين در هر سمستر شامل سه کته گوري تخصصي ، اساسي ، اختياري و پوهنتون شمول بوده و محصل درهر سمستر حق انتخاب ۱۸-۲۱ کريدت را مطابق لايحه سيستم کريدت دارند .

ساختار کريکولوم و مفردات درسي سيول انجينري :

کريکولوم درسي مطابق سيستم کريدت با در نظر داشت معيار هاي جهاني در مطابقت به اهداف آموزشي عيار گرديده است . در ترتيب مفردات مضامين و محتويات هر مضمون نيز همين اصل رعايت گرديده است .

ميتود هاي تدريس :

ميتود هاي تدريس در هر مضمون و هر موضوع متفاوت بوده با در نظر داشت ويژه گي موضوعات ، ميتود تدريس انتخاب ميگردد . بيشتر ميتود هاي که در تدريس پيشنهاد گرديده عبارتند از :

 • ميتود لکچر

 • ميتود عملي

 • مناقشه و مباحثه

 • ميتود   نمايش

 • ميتود سروي و سير علمي

 • ميتود پروژه و غيره

ارزيابي دانش محصلان :

نوع ارزيابي در سيستم کريدت تعيين گرديده و دانشکده انجينري نيز شامل آن است . بر علاوه ارزيابي هاي مندرجه سيستم کريدت در   ذيل سه کته گوري آن معرفي ميشود :

امتحان پرکتيک                 ۲۰ فيصد

امتحان وسط سمستر           ۲۰ فيصد

امتحان نهائي                     ۶۰ فيصد

استادان ميتوانند با در نظر داشت شرايط مضمون و براوره ساختن اهداف آموزشي در ارزيابي از انواع امتحانات استفاده نمايند .

شرايط اخذ لسانس ازديپارتمنت سيول دانشکده انجينري:

     محصلان بعد از ختم موفقانه يک دوره آموزشي که در سيستم کريدت تکميل ۱۴۴-۱۴۶ کريدت در رشته هاي انتخابي با رعايت کته گوري مضامين ، مستحق درجه لسانس ميگردند .

نوت : در ترتيب کريکولوم و مفردات درسي سيول انجينري   تمام معيار هاي پذيرفته شده معاصر در نظر گرفته شده که با در نظر داشت امکانات وفراهم ساختن سهولت ها وشرايط مناسب ،زمينه عملي اش فراهم ميباشد . سيول انجينری منحيث انجينری مادر بوده ،محصلان با کسب ديپلوم لسانس درين رشته ميتوانند نيازمندی های جامعه را در بخش ساختمان ، بند و انهار ، معدن،محيط زيست ومهندسی و ديزاين و غيره تشخيص و جوابگو باشند .

Course Title Instructor Credit Hours
Physics Miss Fiona 08:00 to 13:00
History Eric 10:00 to 13:00
Geo Graphy Ricky 07:00 to 9:00
Mathamatic Alard 08:00 to 13:00
Politics Julia Adrason 08:00 to 13:00