طب

داخله

شروع: 26 March, 2016
مدت : 7 سال
دانشکده: طب
شماره تماس : +93786137373
فکس: 00000000
ایمیل : info@aria.edu.af
www.aria.edu.af

معرفی دانشکده طب

تاریخچه دانشکده طب دانشگاه آریادانـــــشکده طب دانشگاه خصوصی آریـــا در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی نــظر به پالیســی انـکــشافـــی هـیت رهبری موســسۀ و منـظوری وزارت محترم تــحصیلات عـالی جــمهوری اســلامی افـغانــستان غرض انــکشاف بـخش تـحصیلات عـالی مسلکی و تربیه کادرهای عـلمی در کــشور تأسیس گــردید.دانـــــشکده طب دانشگاه خصوصی آریـــا از آغـاز ایــجاد تا کنــون مشغول تدریـس مــحصلین جوان در بخش طب مــعالجوی و تـقدیم نـمودن آنــها در آیــنده نه چـندان دور به مثـابۀ کادرهای عــلمی در جــامعه است که از بدو تأسیـس تلاشـهای بـیدریغ استـادان و هیت رهبری موســسه و دانـشکده در این راستـا هـویداست.دانـــــشکده طب دانشگاه خصوصی آریـــا هم اکنــون مــجموعـــاَ دارای ۵۱۴ تن مــحصل بوده کــه ۲۸۳ تـن آن از طــبقه اناث و ۲۳۱ تن آنرا طبقه ذکــود تشکیل میدهد که در سمــستر های مختلف و اوقات صبحانه و بعداز ظهر درآن مــصروف ادامــۀ تـحصیل خویــش هـــستند.سیــستم تــحصیلی در این دانــشکده به اساس سیســتم مـعیاری و بــین المــللی کــریدت تـنظیم گــردیده و نظربه کریـــکولوم که تایـید شده وزارت مــحترم تــحصیلات عـالی ۲۴۴ کــریدت واحد درسی را در دوره لسانس پیشکش نموده است .امــور رهبری دانشکده طب توســط ریاست دانـــشکده ، مــعاونیت و مــدیریت تــدریسی آن مـوفـقانه به پـیش میرود که دروس آن توسط ۴۲ تن از استادان بسویه های P.H.D ، ماستری ، فوق لسانس و لسانس تدریس میگردد.هــدف دانــشکده :دانـــــشکده طب دانشگاه خصوصی آریـــا به حیث یک موسسۀ اکادمیک با کیفیت عالی و غیرجانبدار به اساس استنـدرد های علمی ،مجهز باتــکنالوژی و نــصاب تـحصیلی و تـعلیمی مدرن و قبول شده جهانی فعالیت های خویــش را ادامـه میـدهد.مادر نظرداریم تا عرضه خدمات تحصیلی و فعالیت های خویش را در ساحۀ طب معالجوی بیشتر ساخته و بانهاد های معتبر جهانی در این رشته توامیت خویش را هر چه بیشتر افزایش دهیم.مـامـوریت دانـشکده :دانشکده طب بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات وسیع در امور علمی ، تحصیلی ، تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت ما تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی ، اکادمیک و پرکتیکی جامعه ما نیازمند تحصیلی آن است در کشور میباشد.اهـداف آمـوزشی دانـشکده:
دانشکده طب معالجوی دانشگاه خصوصی آریـــا متعهد به تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش و تحصیل است:

۱- انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های عالی در عرصۀ علم طبابت برای محصلان.

۲- برآورده ساختن نیاز های طبی جامعه نظربه شرایط منطقوی و کار در سطح ملی و بین المللی.

۳- ارتــقاء تـوانـمندی اجرای تـحقــیقات عـلمی به سطح مـلی و بــین المللی بــــخاطر سهم گیــری در رونـد رشــد و انــکشاف عــلم طبابـت.

۴- تــقویت و بهبود دانـشکده و سطح دانش اساتید برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای چالش ها و مشکلات موجود در زمینه علم طبابت در کشور و فراهم نمودن را ه حل های مفید علمی.

سهم گیـری اساتید، کارمندان و محصلان در غنـامندی کار های عـام الـمنفعه جامعه و نهاد های خصوصی و دولتی در سطح محلی و ملی.

مرامنامه دانشکده طب :دانشکده طب تلاش می نمايد تا با در يافت امکانات و مساعد ساختن شرايط لازم و تکميل معيار های اکادميک در عرصه خدمات طبی با تر بيه کادر های جوان و متعهد با تشخيص نيازمندی ها و الويت ها با همسوی با پيشرفتهای جهانی ادای مسؤليت نمايد .هدف : تر بيه کادر های طبی متعهد ،صادق ،با احساس وباروحيه خدمت بمردم نيازمند وپا بند به ارزشهای والای اسلامی و رعايت معتقدات مردم بدون تبعيض و تفاوت و گرايش های مذهبی ، منطقوی و مليتی ، دارای استعداد و توانمندی مسلکی در چوکات قانون و مقررات کشور خدمت گار بوده با احترام به مقام انسان در خدمت مريض خود را قرارداده و هميشه و در همه حالات به تعهدات اش پا بند باشد .در تحقق اهداف خويش به اصل های زير ارجهيت داده در راه رسيدن به ان مصمم است .شرايط پذيرش استاد: مطابق شرايط اکادميک که در قانون تسجيل است ، از طريق امتحان کانکور رقابتی آزاد پذيرش در کادر علمی با اراستگی به همه معيار ها و اصول نظام تحصيلی .شرايط پذيرش محصل : فــارغان صنف ۱۲ از طريق امتـحان کانـکور شفاف با اخذ بـلند ترين نمره در کانــکور.نظام تحصيلی : سيسـتم کـريدت بوده که يـک سيسـتم معياری می باشد ، با فـراهم ساختن شـرايط عـملی آن .ساختن يک نظام آموزشی اکادميک و شفاف که در آن نتايج تمام فعاليت های استاد و محصل انعکاس يابدطرح نمودن کريـکولوم و مـفردات درسـی واحـد و ساز گار به شـرايط کشـور مـطابق ستنـدرد های ملی و بين المللی.جـذب کادر های متــعهد و مســؤليت پـذير وشايــسته به شـرايط و مـعيار های اکادمــيک در مـطابقت به قـانون تحصيلات عالی کشور .فراهم ساختن شرايط و امکانات مناسب در جهت غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی جهت تطبيق بر نامه های درسی نظری و عملی به صورت صحيح ومفيدکه پاسخگو به نياز مندی باشد .تـشخيص به موقع نياز مندی و ارزشــها در جهت تــر بيه کادر های طبــی شايــسته و با احـساس بـمنظور خـدمت با صداقت به مردم و نيازمند ان .استفاده از الگو ها و مدلهای که به شرايط ووضعيت کشور ما سازگا ری داشته و ما را در رسيدن به هدف زود تر و بهتر کمک نمايد . برای دريافت الگو ها ی مناسب درتطبيق برنامه مطابق ستراتيژی خو د بر قرای روابط با عقد پروتوکل همکاری با پوهنتون های داخلی و خارجی الويت داده می شود .مساعد ساختن شرايط تدريس نظری و عملی در تطبيق کريکولوم و مفردات درسی .تقويت مهارت استفاده استادان و محصلان از تکنالوژی معلوماتی (کمپيوتر و انترنت ) معاصر و معياری ساختن لابراتوار ها.شفاخانه کادری که مرکز فعاليت های عملی و تحقيقی است از جمله نياز ها مبرم دانشکده مي باشد .بنياد اساسی که در آن همه ستندرد ها رعايت و فعاليت بدون سکتکی و نگرانی صورت گرفته بتواند .ارزيابی و ارزشيابی شفاف از کار و فعاليت اموزشی در جهت حصول نتايج مطلوب وپاسخگو به اهداف .مساعد ساختن زمينه کار عملی در شفاخانه غرض کسب مهارتهای عملی وتفکرمستقلانه در جهت تشخيص و تداوی مريضان با تغيير در ذهنيت محصل با کسب مهارت های عملی .خلق انگيزش در ايجاد رقابت های سالم در بين محصلان غرض دريافت شايستگی ها .ترويج واموزش اخلاق طبابت و رعايت آن منحيث يک اصل اساسی در بر قرای روابط با مردم .دريافت شايستگی و تقويت آن با فراهم ساختن شرايط ادامه تحصيلات در خارج کشور .تــشويـق مـحصلان ممتـاز در سطح ديـپارتـمنت و دانــشکده سهيم ساختـن مــردم در جــلب کــمک های شان بــمنظور انــکشاف و تــوسعه .تقويت بورد علمی و نشراتی در ترويج دست آورد های عـلمی و فــرهنگی .دانــشکده تلاش می نمايد تا با تطبيق و عملی نمودن شرايط اموزشی تغييرات مناسب را در تفکر خلاق و ذهنيت محصلان وارد ساخته مهارت آموزش خودی ، تحقيق وپژوهش را کسب نمايند تافارغان اين دانشکده مجهز با دانش طبی بتوانند به جامعه مطابق نياز مردم خدمت نموده پاسخگوی نياز مندی ها و افتخار افرين باشند .دانـــــشکده طب دانشگاه خصوصی آریـــا متعهد است تا مطابق نيازمندی وتوقعات جامعه کادر های طبی مجهز با دانش مسلکی را که شايستگی دارد تــربيه و به جـامعه تقديم نمايد . درين راستـا درفراهم ساختن شرايـط مناسب و سازگار به توقعات مردم هرگونه تلاش را که با پيشرفتهای معاصر هماهنگی داشته باشد می نمايد .اين شعار را ميـخواهيم هــميشه عـمــلی باشد ، “که فارغان ما صـحتمندی مــردم خود را صـحتمندی خود بدانند.به اميد شگوفائی وطن عزيز وصحت و سلامتی افراد آن.در شــورای استــادان دانــشکده مــؤرخ     /   /۱۳۹۲ قــرائت ، تــائيد و درج پــروتوکول (   )گــرديد.در شــورای علـــمی مؤرخ     /   /۱۳۹۲ قــرائت ، تائيد و درج پــروتوکول (   )گرديد.پــوهنيار داکترمیـرویس “بــهأ”سرپرست ریاست دانشکده طب