هیات رهبری دانشگاه اریا برای ارج گذاری به فارغان ، دانشجویان برحال وکادر علمی واداری  خویش که  خانواده بزرگ اکادمیک اریا را می سازند تصمیم گرفت تا به جدیدالشمولان که توسط اینها  معرفی میگردند. امتیاز ده فیصد تخفیف در دوره تحصیلی شان درنظر بگیرد

فورم ثبت نام ان لاین

 

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه