هیات رهبری دانشگاه اریا برای ارج گذاری به فارغان ، دانشجویان برحال وکادر علمی واداری  خویش که  خانواده بزرگ اکادمیک اریا را می سازند تصمیم گرفت تا به جدیدالشمولان که توسط اینها  معرفی میگردند. امتیاز ده فیصد تخفیف در دوره تحصیلی شان درنظر بگیرد

فورم ثبت نام ان لاین

 

برنامه های آینده

رشته های جدید
  • 08:30-05:00
  • قسمت پنجم شهرک امیری، شهر مزارشریف.

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه