SONY DSC
  • زمان برنامه:
  • موقعیت: قسمت پنجم شهرک امیری، شهر مزارشریف

سالون بزرگ همایش ها یکی از نیازهای مبرم هر دانشگاه است. دانشگاه آریا نیز کمبود این مکان را جدی احساس می کند. به همین دلیل در پلان دارد تا یک سالوم همایش بزرگ را مطابق نقشه اعمار نماید

ارسال نظر