• زمان برنامه:
  • موقعیت: قسمت پنجم شهرک امیری، شهر مزارشریف

حرکت وتوسعه یکی از شاخصه های اساسی دانشگاه آریا است. اریا همواره تلاش نموده است تا زمینه های تحصیلی را در رشته های مختلف مهیا سازد. به همین دلیل ایجاد رشته های طب دندان ، فارمسی ، حکومت داری خوب ، ژونرنالیزم سیاسی ودوره ماستری  روابط بین الملل را در پلان دارد. بعداز فرمان مجدد رییس جمهور واعطای مجدد جواز ها ارزومند است به این اهداف نایل اید.

ارسال نظر