دانشگاه آریا مسوولیت خویش می داند تا زمینه تداوی وکمک های اولیه را برای دانشجویان خویش بطور رایگان در شفاخانه کادری آریا مساعد سازد.تمام دانشجویان برحال وفارغان می توانند ازین امتیاز بهره مند شوند