تاریخچه مختصر دانشگاه آریا:

فکر تاسیس دانشگاه آریا در سال ۱۳۸۶ خورشیدی در ولایت بلخ ـ افغانستان، توسط یک تیم جوان بوجود امد بعداز گفتگوها نام آریا ( نام فرا مرزی) انتخاب شد.

تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۸۶ تفاهم نامه آمادگی مقدماتی با وزارت تحصیلات عالی کشور به امضا رسید.

مجوز آریا از موسسه حمایت از سرمایه گذاری « آیسا» مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۵ اخذ وبه شماره D-30157 به ریاست عبدالمجید نصرتیار ومعاونیت عبدالمجید دانشیار ثبت وصادر شد.

به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ با صدور حکم شماره ۳۷۰/۳۲۰ مقام وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلام افغانستان، موسسه تحصیلات عالی آریا با صاحب امتیازی عبدالمجید نصرتیار به شماره ( ۰۱۶ ) ثبت وراجستر وزارت تحصیلات عالی افغانستان گردید.

نمبر تشخیصیه دانشگاه آریا در وزارت مالیه افغاسنتان این رقم است ( ۷۰۰۱۷۹۸۰۱۱)

موسسه تحصیلات عالی آریا بعداز ارزیابی های مکرر هیات های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان وکسب درجه خوب به اساس حکم شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۴/۴ خورشیدی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از موسسه تحصیلات عالی آریا به عنوان ( دانشگاه آریا) ارتقا یافت وشماره ۰۸ را از ان خود ساخت

 هدف، شعار ونشان دانشگاه آریا:

هدف: آگاهی ـ رفاه ـ پیشرفت

شعار: آریا نربان علم، ظرفیت وارتقا

نشان: نوک قلم، نام آریا در محور قلم چرخیده است

 مالکین واسناد اعتباری دانشگاه آریا