اتحادیه محصلین بین المللی (AIISEC)
بتاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۲ هجری خورشیدی موافقتنامه همکاری میان اتحادیه بین المللی محصلین (AIESEC) و پوهنتون آریا به منظور حمایت ار فعالیت های آیسیک در زمینه ایجاد فرصت های آموزش و پرکتیک و ارتقای ظرفیت برای محصلین پوهنتون آریا به امضا رسید.
 در چهارچوب این موافقتنامه پوهنتون آریا از مزایای ذیل بهرمند میشود:
پوهنتون آریا در همه برنامه های ملی و بین المللی آیسیک به عنوان پوهنتون همکار آیسک افغانستان معرفی شده و از ایشان امتنان و تقدیر بعمل میآید –  به محصلین و فارغان جدید پوهنتون آریا فرصت داده می شود تا در شرکت های خصوصی و موسسات داخلی و بین المللی دوره های آموزش پرکتیکی مسلکی و اجتماعی را سپری نموده و در رشته های مورد نظر خویش تجربه کسب نمایند. – به محصلین و فارغان جدید پوهنتون آریا برای اشتراک در ورکشاپ ها، سیمینار ها، و سایر برنامه های علمی و فرهنگی فراهم شدۀ آیسیک اولویت و برتریت داده می شود. – به محصلین و فارغان جدید پوهنتون آریا فرصت اشتراک در کنفرانس های ملی آیسیک فراهم میگردد تا صدا شان منعکس شده به فرصت های کاریابی و ظرفیت متوصل گردند. – اساسا پوهنتون آریا با این موافقتنامه با محصلین خویش کمک مینماید تا به فرصت های جهانی و خارج از صنف درسی وصل گردند وسیر مکمل آموزشی خویش را اعم از بعد از عملی و نظری تکمیل نموده بحیث کادر ورزیده و با مسوولیت به جامعه عرضه گردند.

شرکت NIRYAAT هندوستان

پوهنتون آریا قراداد دراز مدت همکاری را با شرکت استخدام کننده، تهیه کننده و تدرکاتی NIRYAAT که مقیم در دهلی جدید هندوستان است را بتاریخ اول دسامبر ۲۰۱۱ به امضا رسانید.
در چهارچوب این قرارداد شرکت خدماتی NIRYAAT مستلزم به ارایه خدمات ذیل است:
۱- پیدا نمودن و اعزام کاندیدان واجد شرایط برای پوهنتون آریا
۲- شارت لیست نمودن مستخدمین و انجام مصاحبه حضوری با آنها
۳- ایجاد زمینه توامیت های اکادمیک برای پوهنتون آریا
۴- ارسال کتب درسی و تسلیمی آن در شهر مزار شریف
۵- خریداری مواد لابراتوری برای پوهنتون آریا و انتقال آن

موسسه همکاری برای صحت، معارف و انکشاف (AHEAD)

پوهنتون آریا بتاریخ ۰۲/۰۲ ۲۰۱۳ تفاهمنامه همکاری را با موسسه همکاری برای صحت، معارف و انکشاف (AHEAD) را امضا نمود. AHEADبه عنوان یک سازمان غیر دولتی، غیر سیاسی، و غیر انتفاعی است، که در زمینه بهبود صحت عمومی، توسعه اجتماعی، توسعه جامعه مدنی و آموزش های با کیفیت فعالیت داشته و دارند. این سازمان تحت جواز شماره ۱۲۵۹ به وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر شده است.
مزایای این موافقتنامه:
در چهارچوب این موافقتنامه کارمندان و محصلان آریا از مزایای ذیل مستفید می شوند:
۱- معرفی کارمندان سطح متوسط خویش جهت اخذ آموزش های ارتقای ظرفیت – معرفی محصلان سال آخر برای آموزش های پرکتیکی و تخنیکی
۲- معرفی محصلان سال آخر به برنامه های کاریابی – معرفی محصلان برای برنامه های کار آموزی – معرفی محصلان در برنامه های ارتقای ظرفیت فردی شان