۱- انستیتوت و شفاخانه بین المللی آرتیمس

پوهنتون آریا بتاریخ اول جون سال ۲۰۱۳ تفهمنامه دیگری را با انستیتوت و شفاخانه بین المللی آرتیمس به امضا رسانید. انستیتوت و شفاخانه آرتیمس یکی از شفاخانه های بین المللی است که توسط Apollo Group رهبری می شود و دارای ۳۰۰ بستر و ۱۷۵۰۰ کارمند می باشد. مرکزیت این شفاخانه مقیم در کشور هالند می باشد و بیشتر از ۲ ملیارد دالر سرمایه گذاری ابتدایی آن غرض عرضه خدمات صحی بهتر می باشد
مزایای این تفهمنامه برای محصلان پوهنحی طب آریا:

– اعزام محصلان برای دوره استاژ

– ارایه ترینن برای استادان واعضای پوهنحی طب

– اعزام مریضان به هندوستان

– ارایه سیستم مدیریتی معماری برای شفاخانه کادری اریا

– ایجاد زمینه تحقیقات مشترک علمی

– دعوت پروفیسوران ومتخصصین

۲- انستیتوت تکنالوژی معلوماتی هندوستان (NIIT)

پوهنتون آریا بتاریخ ۲۲ مارچ ۲۰۱۰ اولین توامیت اکادمیک خویش را با انستیتوت بین المللی تکنالوژی معلوماتی هندوستان (NIIT) به امضا رسانید.
انستیتوت تکنالوژی معلوماتی هندوستان (NIIT) که یکی از موسسات اکادمیک مطرح در سطح جهان با شمار می رود در سال ۱۹۸۱ با داشتن یک مرکزیت در کشور هالند و داشتن مرکزی دیگری در شهر گورگاون هندوستان ایجاد گردید. این انستیتوت بین المللی دارای بیشتر از ۴۵۰۰ در ۵ قاره هم اکنون فعالیت میکند و دارای موفقیت های بی شمار در عرصه خدمات تکنالوژی معلوماتی در سطح جهان دارد.
به اساس این قرارداد دانشگاه آریا تعدادی زیادی از جوانان را مطابق کریکولوم ومواد درسی NIIT زیر پوشش آموزشی گرفته بعداز سپری نمودن شش وهشت کوارتر درس از طریق NIIT دیپلوم توزیع کرد. این قرارداد در ۲۱ مارچ ۲۰۱۴ ختم شد
مزایای این توامیت برای پوهنتون آریا:

در چهار چوب این توامیت، محصلان پوهنحی کامپیوتر ساینس پوهنتون آریا از مزیای ذیل بهرمند می شوند:

– کریکولوم معیاری

– کتب ومواد درسی معیاری

_  دیپلوم بین المللی

– سیستم مدیریت محصلان (ENCORE SOFTWARE)

– امتحان الان لای

– آموزش کادر علمی

– وتخنیکی پوهنحی کامپیوتر ساینس توسط این انستیتون

– اشتراک محصلان دانشکده کامپیوتر ساینس در رقابت های بین المللی

– ارزیابی پروژه های رقابتی

– محصلان توسط متخصصین بین المللی

– پارتینر شدن پوهنتون آریا به صورت غیر مستقیم با پارتینر های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی هندوستان

– استفاده از محصولات معتبر تکنالوژی معلوماتی