دانشگاه آریا گسترش روابط خارجی خویش را یکی از اهداف اساسی خوبش می داند. چون به این باور است که می تواند تازه های علمی ، تجارب علمی وپیشرفت های زندگی را  از کشورهای مختلف دنیا بدست اورد. ونیزتلاش میکند تا آریا به عنوان یک دانشگاه معتبر در خارج از کشور بیشتر جایگاه باز کند.

دانشگاه آریا در پیوند با این هدف، همواره تلاش نموده است تا با امضای توامیت های اکادمیک، زمینه همکاری های علمی را با دانشگاه های خارج از کشور مساعد سازد که شما می توانید برای معلومات بیشتر در لینک زیز کلیک نموده داخل صفحات توامیت های اکادمیک شوید.

توامیت های اکادمیک

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه