وزارت تحصيلات عالی

مؤسسه تحصيلات عالی اريا  

معاونيت علمی

مرامنامه دانشگاه آريا

طرح تاسيس يک موسسه خصوصی با يک تفکر خلاق در سال ۱۳۸۷ آغاز وباتکميل معيار ها و حصول حکم مقام محترم وزارت تحصيلات عالی افغانستان ثبت و راجستر گرديد ..تا اينکه رويا   به حقيقت پيوست و مؤسسه تحصيلات عالی آريا با فکر والا و طرح بلند اقبال يافت و همائی خوشبختی وی را فرا خواند .اين مؤسسه خصوصی وابسته به هيچ سازمان سياسی نه بوده بدون تبعيض نژادی ، سمستی و منطقوی کار و فعاليت می نمايد .

با داشتن محسنات اکادمیک و برابری به شرایط مطابق نتایج ارزیابی های مستمر مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه (پوهنتون ) ارتقا نمود .

دیدگاه

دیدگاه دانشگاه آریا ایجاد یک سیستم تحصیلی خصوصی با کیفیت ، غیر سیاسی، عاری از هر نوع تعصب و برابر با معیار های علمی جهانی و معیار های اکادمیک بوده که مجهز به تکنالوژی نوین و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

ماموریت

دانشگاه آریا به عنوان یک موسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد میباشد. ماموریت این موسسه را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری، مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد. دانشگاه آریا تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی، علمی و تحقیقی میبیند.

هدف : فراهم ساختن شرايط لازم برای تربيه کادر های جوان ، متعهد ومسؤليت پذير ، ميهن دوست ، صادق و وفادار به مردم و جامعه و سهم گيری در باز سازی فرهنگی کشور ميباشد .

در تحقق اهداف فوق به موارد زير ارجعيت داده می شود .

 • ساختن يک نظام آموزشی اکادميک و شفاف که در آن نتايج تمام فعاليت ها انعکاس يابد.

 • طرح نمودن کريکولوم و مفردات درسی واحد و ساز گار به شرايط کشور مطابق ستندرد های ملی و بين المللی.

 • جذب کادر های متعهد و مسؤليت پذير وشايسته مطابق به شرايط و معيار های اکادميک قانون تحصيلات عالی کشور .

 • فراهم ساختن شرايط و امکانات مناسب در جهت غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی جهت تطبيق بر نامه های درسی نظری و عملی به صورت صحيح ومفيدکه پاسخگو به نياز مندی کشور ما باشد .

 • تشخيص به موقع نياز مندی و ارزشها در جهت تر بيه کادر های شايسته و با احساس در عرصه های مختلف   .

 • استفاده از الگو ها و مدلهای که به شرايط ووضعيت کشور ما سازگا ری داشته باشد .

 • الويت دادن با عقد پروتوکول همکاری با پوهنتون های خارج برای دريافت الگو ها ی مناسب درتطبيق برنامه اموزشی مطابق ستراتيژی پلان.

 • ارزيابی و ارزشيابی شفاف از کار و فعاليت اموزشی در جهت حصول نتايج مطلوب وپاسخگو به اهداف

 • مساعد ساختن زمينه کار عملی و ساحه وی غرض کسب مهارتهای عملی وتفکرمستقلانه در جهت تغيير و وارد ساختن افکار جديد که باعث تغيير در ذهنيت گردد.

 • خلق انگيزش در ايجاد رقابت های سالم در بين محصلان غرض دريافت شايستگی ها .

 • ترويج واموزش مؤثر و خلاق و رعايت آن منحيث يک اصل اساسی در بر قراری روابط با مردم .تحقق بخشيدن شعار ” اريا نردبان علم ،ظرفيت و ارتقاء”

 • ساختن ستراتيژی پلان مطابق اهداف و مرام

 • تجديد و بازنگری به مرام و اهداف بعد از هر پنج سال مطابق نيازمندیها و ضرورت زمان در همسوی با پيشرفت های معاصر .

ستيز ما تنها با تاريکی است ،ما در نبرد به تاريکی شمشير نمی کشيم ، چراغ می افروزيم . سعی و تلاش ما در جهت تربيت جوانان و تقويت فرهنگ کشور است تا درين روشنائی همه مردم را سعادتمند داشته باشيم . با باورمندی درتحقق اهداف و مرام خويش جسورانه پيش ميرويم .

نوت : مرامنامه در شورای علمی مورخ   ۲۸ / ۱۲ /۱۳۹۱ قرائت وتائید شد .

  ملاحظه شد :تائید است ؛توام با گذاشتن در سایت اریا ، در انظار محصلان قراداده شود و هم چنان یک کاپی آن رسماً به دانشکده ها ارسال گردد .

عبدالمجید نصرت یار

مؤسس و صاحب امتیاز دانشگاه آریا

۵ حمل ۱۳۹۲