مدیران ارشد- اداره مرکزی

 • شکیب انصاری

  مدیر امور اداری دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰
 • ناجیه مهرآیین

  مدیر امور اداری دانشکده طب

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰
 • فرشته عزیز

  مدیر امور اداری دانشکده اقتصاد

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰
 • فریبا حیدری

  مدیر امور اداری دانشکده کامپیوتر ساینس

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰
 • روبیا ذبیح

  معاونت مدیریت امور مالی

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰
 • مژده اکبری

  مدیر آرشیف

  • info@aria.edu.af
  • 73 73 13 786 93+
  • 08:00 الی ۱۷:۰۰