چند سالی گذشت. هرسالی جشن فراغت، جشن دانش اموختگی، جشن امید خانواده ها، جشن انتظار یک دوره ازعمر. هرجشنی وهر فراغتی حرف های دارد. روز وداع با دانشگاه، روز وداع با همصنفی ها، روز وداع با خاطرات دانشگاهی، روز وداع با پستی وبلندی دوره تحصیل، روز وداع با تندی وشرینی استادان، روز وداع با عزیزترین دوستان معنوی !

جشن فراغت، جشن غرور وهمت، جشن افتخار وعزت، جشن رفع خستگی والدین، جشن اشک خوشی. جشنی که بهترین دانشجویان ما را از ما می برد.
در هر جشنی چهره های نخبه می بینیم وحرف های تازه می شنویم. توانایی ودانایی فرزندان خانواده آریا واریا زمین را شاهدیم. هریکی تبریک می گوید وسپاس می کند وخدا حافظی می نماید ومی رود. روزهای نخست در فکر بودیم که مسوولیت آریا اینجا ختم می شود وفرزندان این سرزمین برای خدمت گزاری به جامعه تقدیم می شوند.اما سوالاتی ذهن ما ارام نگذاشت که ایا آریا برای همیش با بهترین های فارغ شده خویش خدا حافظی می کند. ایا آریا می داند که فارغانش در کدام گوشه وکناری افتیده است.

آیا آریا می داند که دانش اخوخته ی نخبه اش در اریکه خدمت نشسته است یا برای روز گذراندن دنبال فروش چند کچالوی سرگردان است. ایا خانواده انها دیگر از اریا امیدی ندارند و….. این سوالات ما را وادار کرد تا دنبال تحقق مسوولیت جدید خویش برآییم. شاید نتوانیم انچه در ذهن داریم برای دانش اموخته گان خویش برسانیم ولی تلاش می کنیم تا حد اقل در کنار شان بمانیم وازدرد انها وخوشی انها با خبر شویم. چون درد انها درد آریاست. خوشی انها خوشی اریاست. به همین منظور نهاد دانش اموختگان دانشگاه آریا را تاسیس کردیم تا بتوانیم به سراغ تک تک فارغان عزیز خویش برویم ولحظاتی با انها باشیم وبه یاری وهمیاری یک دیگر دست انهایی را بگیریم که سرمایه های بزرگ معنوی این سرزمین هستند وهمصدا ویک دست در شگوفایی این سرزمین سهمی بگیریم.

مهم نیست که دانش اموختگان اریا در کجا ودر چه فکرواندیشه ی هستند اما انتظار ما اینست که فارغان اریا در هرجایی که هستند سهمی در شگوفایی افغانستان عزیز داشته باشند. اریا به زودی این نهاد را تاسیس خواهد کرد ورشته مسوولیت را به خود دانش اموختگان خواهد سپرد تا این نهاد بتواند مسولیت های خویش را به درستی انجام دهد. امیدوارم این نهاد زمینه ساز خوبی برای شغل یابی و تقویت صمیمیت دانشگاهی برای فارغان عزیزوامیدی برای فرداهای دانشجویان خوب واینده نگر فعلی دانشگاه اریا باشد.
عزیران دانش اموخته !

اشکان شاد شما، سپاس گزاری های شرین شما، حرف های ناب شما واندیشه های بلند شما در ذهن ما جاویدانه خواهد ماند وما برای جاویدانگی شما عاشقانه در برابر چالشهای روزگار دست وپنجه نرم خواهیم کرد تا شما را سرفراز ببینیم وسرزمین مان را شگوفا.

عبدالمجید نصرت یار