چشم انداز آریا

   آريا آهسته آهسته رنگ گرفت؛ نقش بست، و به مرور زمان برجسته شد؛ دنيايي كوچكي شد براي جستجو، تلاش و بارور شدن آرزوهاي بزرگ . خواست آئينه ای باشد براي تجلاي چهرهء شاهد مقصود. آريا گام برداشت بی آنکه ازافتيدن بترسد،قدم هايش را استوار وسريع با توکل به ذات بی همتا بلند نمود تا مسير سبز  هدف های بزرگ جوانان این مرزبوم باشد.

درامتداد راه موانع را برطرف و فاصله ها را شكست. در جادهء پرخم وپيچ  به شاهراه هموار وبلند انديشيد و باورمند بود كه برای رسيدن به بهار، بايد طي كند جاده ی زرد خزان را . …و امروز به جادهء سبز بهار رسيد؛ بارور گشت و شگفت وحاصل همه تلاش وكوشش اش را صادقانه و با افتخار به گلهای باغ وطن  هديه نمود آنهایکه نهال کوچک آریا را با صداقت ومحبت پرورش داده به درخت سبزبدل ساخته اند آرزومند اند که آریا روزی به باغی همیشه بهار مبدل گردد با راهی روشن، فضای سالم و دور از هر نوع فکر مسموم و همیشه درش بروی آینده سازان باز باشد ، بدون اینکه بداند کی ها از کجا هستند . از آنروکه شگوفایی آریا به اصل انسان بودن وشهامت فرزندانش نیازمنداست.

آری! آریا از نهادن نخستین گام هایش درمسیر روشنایی، به دنبال هدفی روان بود که درآن کمک و یاری به دیگران نهفته است . ازین رو تا ایندم تلاش نموده به یاری خالق یکتا وراهنمایی وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان گام های بردارد تا آریای امروز بهتر از دیروز باشد.