درباره

استاد محمد ناصر امینی رهبری دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آریا را برعهده دارد. استاد امینی یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    amini123@uw.edu

  • Phone

    55 55 30 780 93 +

  • Time

    08:00 الی 13:00

درجه تحصیل / رشته تحصیلی:

” ماستر در رشته توسعه پایدارحقوقی بین المللی از دانشگاه واشنگتن ایالات متحده امریکا ( Law tSustainable International Developmen)”

فعالیتهای علمی وتحقیقی:

مقالات متعدد علمی با عناوین: نقش شورای امنیت در توسعه حقوق بشر، موانع فرهنگی تامین حقوق بشر در افغانستان، تامین حقوق سیاسی و مدنی زنان در افغانستان: جستجوی وجوه اشتراک کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و قوانین افغانستان و …

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

سفر های خارجی: زیر کار است

تجارب ها: زیر کار است

مهارت ها: زیر کار است