درباره

پوهاند میرمحمد ظاهر حیدری از جمله کسانی هستند که ازاغاز تاسیس تا اکنون در کنار کادر علمی واداری دانشگاه با مشورت های سودمند شان در شگوفایی وقانونمندی آریا نقش اساسی داشته اند پوهاند صاحب منحیث معاون علمی دانشگاه یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه اریا می باشند..

  • Email

    zaher.haidari@gmail.com

  • Phone

    4040 88 788 93+

  • Time

    10:00 الی 19:00

درجه تحصیل / رشته تحصیلی: زیر کار است

 

فعالیتهای علمی وتحقیقی: زیر کار است

 

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

 

سفر های خارجی: زیر کار است

 

تجارب ها: زیر کار است

 

مهارت ها: زیر کار است