درباره

داکتر میرویس بهاء رهبری دانشکده طب معالجوی دانشگاه آریا را برعهده دارد. استاد بهاء یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    merwaisebaha@gmail.com

  • Phone

    0093700507675

  • Time

    08:00 الی 18:00

درجه تحصیل / رشته تحصیلی: زیر کار است

 

فعالیتهای علمی وتحقیقی: زیر کار است

 

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

 

سفر های خارجی: زیر کار است

 

تجارب ها: زیر کار است

 

مهارت ها: زیر کار است