درباره

انجنیر محمد قاسم یحی رهبری دانشکده انجنیری دانشگاه آریا را برعهده دارد. استاد یحی یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    eng_qaasim@yahoo.com

  • Phone

    0093799173574

  • Time

    08:00 الی 18:00

درجه تحصیلی / رشته تحصیلی

۱- لیسانس در رشته ساختمان های صنعتی و مدنی از پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
۲- ماستر از رشته تحلیل و دیزاین ساختمان ها از پوهنحی انجنیری انستیتوت تکنالوژی آسیایی کشور تایلند

فعالیت های علمی و تحقیقی:

۱- مطالعه پارامتر های اثر گذار بالای مقاومت و دکتیلیتی مقاطع پایه های آهنکانکریتی
۲- پارارمتر های اثر گذار بالای مقاومت و کیفیت کانکریت عادی در ولایت بلخ
۳- منجمنت منابی آبی در شمال آفغانستان
۴- ارزیابی تاثیرات محیط زیست در شما ل و آسیای مرکزی
۵- اقتصاد بلخ بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان
۶- ترجمه کتاب میخانیک انجنیری اثر آر. سی . هیبلر C.Heblar
۷- ترجمه کتاب دیزاین عناصر آهنکانکریتی اثر H. Mosely and J.H Bungey
۸- تکنالوژی کانکریت برای محصلین انجنیری سیول

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی:

۱- اولین کنفرانس پالسی انجنیری افغانستان در پوهنتون کابل افغانستان
۲- کنفرانس بین المللی تحقیقات علمی در پوهنتون پولیتخنیک کابل افغانستان
۳- کنفرانس بین المللی Going Global در شهر لندن انگلستان
۴- چهارمین کنفرانس بین المللی حفظ محیط زیست در شهر الماتا قزاقستان
۵- ششمین کنفرانس بین المللی حفظ محیط زیست در شهر الماتا قزاقستان
۶- کاندید سمپوزیم بین المللی انرژی اتومی در استرلیا

اشتراک در پروگرام های آموزشی بین المللی:

۱- تحلیل غیر خطی ساختمان ها، مرکز مقایسات انجنیری و نرم افزار آسیای مرکزی تایلند
۲- منجمنت و اداره پوهنتون ها٬ انستیتوت تکنالوژی آسیایی تایلند
۳- سیستم معلومات محصلین SISانستیتوت تکنالوژی آسیایی تایلند
۴- میتود تحقیق٬ انستیتوت تکنالوژی آسیایی تایلند
۵- IT Basin پوهنتون جرمن قزاق آلماتا قزاقستان
۶- میتود ها و وسایل برای ارزیابی مودل سازی و مانیتورمنابع آب و زمین در کشور های آسیای مرکزی٬ پوهنتون جرمن قزاق الماتا قزاقستان
۷- آموزش رهبریت ٬ دوبی امارات متحده عربی
۸- کنترول کیفیت و تظمین کیفیت پروژه های ساختمانی٬ NCB کشور هندوستان

عضویت در مجامع ملی و بین المللی:

۱- عضو کمیته ارزیابی مقالات الکترونیکی منجمنت منابع آبی آسیای مرکزی در قزاقستان
۲- عضو کمیته پالسی انجنیری افغانستان کابل افغانستان
۳- عضو شورای علمی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ افغانستان
۴- عضو شورای علمی دانشگاه آریا مزار شریف افغانستان
۵- عضو هیات رهبری شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله کابل افغانستان

سفر های خارجی:

۱- انگلستان
۲- ترکیه
۳- قزاقستان
۴- تایلند
۵- ازبکستان
۶- تاجکستان
۷- هندوستان
۸- پاکستان
۹- چین
۱۰- امارات متحده عربی