درباره

استاد پروانه ثبات یک تن از اعضای کمیسیون راه اندازی دانشگاه آریا که از اوان تاسیس تا اکنون بخاطر بالندگی اریا تلاش نموده وهفت سال تمام بحیث معاون امور محصلان ایفای نموده است. اکنون بحیث مشاور در امور جامعه مدنی با دانشگاه آریا همکاری دارد.

  • Email

    ifo@

  • Phone

    + 93

  • Time

    0000000

برای ورود به صفحه استاد ثبات، لطفا بر روی کاور فیسبوک کلیک نمایید

پروانه ثبات از تبار بلخ است. او رشته ادبیات دری را در دانشگاه بلخ به پایان رسانیدو سپس شامل دوره ماستری در زبان وادبیات دری دانشگاه بلخ شد. در سال ۱۳۹۳ خورشیدی دوره ماستری را موفقانه به پایان رسانید. فعلا برای ارتقای ظرفیت زنان واموزش رهبریت برای زنان در پروژه پروموت مصروق خدمت است.