درباره

سیدعبدالستار موسوی رهبری دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا را برعهده دارد. استاد موسوی یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    satar_moosavi@yahoo.com

  • Phone

    50 57 50 793 93+

  • Time

    08:00 الی 18:00

500

برای ورود به صفحه استاد موسوی، لطفا بر روی کاور فیسبوک کلیک نمایید

.

درجه تحصیل / رشته تحصیلی:

۱- لسانس مدیریت تجارت – هندوستان
۲- ماستر مدیریت تجارت – هندوستان

فعالیتهای علمی وتحقیقی:

۱- جهانی شدن و مسائل آن در کشور های در حال توسعه
۲- دلایل ناکامی همپیوندی کشورهای جنوب آسیا

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی:

۱- تقویت سکتور بیمه در افغانستان- کابل افغانستان- سال ۲۰۱۴
۲- راهکار هایی توسعه سکتور قرضه های کوچک در کشورهای در حال گذار- دهلی جدید-هندوستان سال ۲۰۱۲
۳- راهکار های تقویت صلح جهانی- ممبی هندوستان سال ۲۰۰۹
۴- تقویت همگرایی اقتصادی کشورهای جنوب آسیا- پونا هندوستان سال ۲۰۰۸
۵- بحران مالی جهان و پیامد های آن روی کشورهای در حال گذار- پونا هندوستان سال ۲۰۰۷

سفر های خارجی:

۱- ایران
۲- امارت متحده عرب
۳- هندوستان

تجارب ها وسمت ها :

۱- رئیس دانشکده اقتصاد- دانشگاه آریا سال ۲۰۱۱ تا الحال
۲- مشاور انکشاف تجارتی- سازمان توسعه آلمان )پروژه بانک جهانی) سال ۲۰۱۳ تا الحال
۳- کارشناس انکشاف تصدی های کوچک و متوسط سازمان بین المللی(HIH-AF) سال ۲۰۰۱- دسامبر ۲۰۱۲
۴- کارشناس اداری و منابع بشری –سازمان بین المللیMercy Corps)) سال ۲۰۰۹-۲۰۱۱

مهارت ها:

۱- مدیریت پروژه- دبی امارات متحده عرب- سال ۲۰۱۵
۲- مدیریت حل منازعات-کابل افغانستان سال ۲۰۱۴
۳- مدیریت مالی- کابل افغانستان سال ۲۰۱۴
۴- مدیریت منابع بشری- کابل افغانسهتان سال ۲۰۱۲
۵- اصول اساسی نوشتن طرح پروژه- هندوستان سال ۲۰۰۹
۶- مدیریت حل منازعات-کابل افغانستان