درباره

داکتر سید ابراهیم حکمت، یکی ازدانشمندان معزز کشور مان از سالهای نخست تاسیس دانشگاه تا اکنون به عنوان یک بدنه علمی نقش خود را ایفا نموده اند ومنحیث رییس دانشگاه عضو شورای رهبری دانشگاه آریا می باشند

  • Email

    si.hekmat@yahoo.com

  • Phone

    59 55 27 700 93+

  • Time

    08:00 الی 18:00

sayed ibrahim hekmat cover

برای ورود به صفحه استاد حکمت، لطفا بر روی کاور فیسبوک کلیک نمایید

درجه تحصیل / رشته تحصیلی: زیر کار است

 

فعالیتهای علمی وتحقیقی: زیر کار است

 

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

 

سفر های خارجی: زیر کار است

 

تجارب ها: زیر کار است

 

مهارت ها: زیر کار است