درباره

استاد نجفی زاده یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    Jawed.asghari@gmail.com

  • Phone

    224 200 797 93+

  • Time

    08: الی 16:00

درجه تحصیل / رشته تحصیلی: زیر کار است

لیسانس حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل؛ ماستری حقوق خصوصی از دانشگاه اهل‌بیت تهران؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران.

فعالیتهای علمی وتحقیقی:

سه عنوان مقاله: ۱- شروط ضمن عقد در حقوق افغانستان؛ ۲- سد ذرایع در اصول فقه اسلامی و تطبیق آن با قاعده منع تجویز در سراشیبی لغزنده؛ ۳- وضعیت فقهی و حقوقی فروش و تحویل کالای مالکیت فکری با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.

 

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

 

سفر های خارجی: زیر کار است

 

تجارب ها: زیر کار است

 

مهارت ها: زیر کار است