(نورم سال ۲۰۱۶ میلادی – ۱۳۹۵ خورشیدی)

(نورم سال ۲۰۱۶ میلادی – ۱۳۹۵ خورشیدی)


  • فیس قابل پرداخت در دو هفته اول:

طب معالجوی: ۵۴۰ دالر یا معادل آن به افغانی ـ در یک سمستر
حقوق و علوم سیاسی: روزانه ـ ۲۲۵ دالر / بعداز ظهر ۲۰۰ دالر وشبانه ۱۸۰ دالر یا معادل آن به افغانی ـ در یک سمستر
اقتصاد: روزانه ۲۲۵ دالر شبانه ۱۸۰ دالر یا معادل آن به افغانی ـ در یک سمستر
کامپیوتر ساینس: روزانه ۲۵۰ دالر شبانه ۲۲۵ دالر یا معادل آن به افغانی ـ در یک سمستر
انجنیری: روزانه ۳۱۵ دالر شبانه ۲۷۰ دالر یا معادل آن به افغانی ـ دریک سمستر
قابلگی : ۱۳۵ دالر یا معادل ان به افغانی در یک سمستر
تکنالوژی طبی : ۱۳۵ دالر یا معادل به افغانی در یک سمستر

ترانسپورت : رایگان

خوابگاه پسران: رایگان

 

امتیازات:

۱- ۱۰% تخفیف برای تمام کسانی که فیس خویش را در هفته اول پرداخت می کنند.
۲- ۳۰% تخفیف برای دانشجویانی که فیصدی نمرات آنان بالاتر از ۹۹ است.
۳- ۲۰% تخفیف برای دانشجویی که در صنف موفق به کسب درجه اول شده است.
۴- ۱۵% تخفیف برای دانشجویی که در صنف موفق به کسب درجه دوم شده است.
۵- ۱۰% تخفیف برای دانشجویی که در صنف موفق به کسب درجه سوم شده است.

هزینه خوابگاه دختران :

مبلغ فیس داخله: ۱۵۰ دالر یا معادل آن به افغانی( برای تهیه تجهیز  ولوازم شخصی که در وقت ترک لیلیه محصل می تواند اجناس را با خود ببرد)
فیس ماهوار برای خوابگاه دختران: ۵۰ دالر یا معادل آن به افغانی
 خوابگاه پسران: رایگان ( فقط پول برق ومصارف حفظ ومراقبت بعداز تایید نماینده لیلیه قابل پرداخت می باشد)