موسسۀ اندیشوران (APT) مناظرۀ دانشجویی ملی را به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ در شهر کابل برگزار کرد

در این مناظره به تعداد ۱۲۰ دانشجو از ۲۴ دانشگاه و ۴ نهاد جامعۀ مدنی با هم به رقابت پرداختند. در این منظره که در سطح ملی برگزار گردیده بود و توسط حدود ۷۰ داور و همکار تخنیکی نظارت می گردید، دانشجویان از دانشگاه های دولتی و خصوصی ولایت های مختلف اشتراک ورزیده بودند.
از ولایت بلخ تیم های مناظره کننده دانشجویی از دانشگاه های بلخ، آریا، رهنورد و مولانا اشتراک نموده بودند. بانو هدیه عیسی زاده دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ اقتصاد و آقای شمس ولی دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ کامپیوتر ساینس آریا رسما توسط معاونیت فرهنگی و روابط خارجی دانشگاه آریا به این رقابت معرفی شدند.
خوشبختانه تیم دانشگاه آریا توانست در این مناظرۀ ملی به عنوان شانزدهمین تیم برتر در میان ۶۰ تیم در سطح افغانستان شناخته شود. همچنان بانو هدیه عیسی زاده لقب سومین بهترین سخنران این رقابت ها را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است که درمیان تیم های دانشگاه های خصوصی و دولتی شمال، تیم دانشگاه آریا یگانه تیم بود که توانست در مرحلۀ نیمه نهایی این مناظرۀ ملی رقابت نماید و دستآورد داشته باشد.

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه