دانشگاه آریا برای سهولت دانشجویان خویش زمینه حمل ونقل را توسط موترهای خورد وبزرگ مساعد نموده است. باساس برنامه ریزی مدیریت ترانسپورت دانشگاه  موترهای ایس واستانه قرار است سرک های اطراف شهر مزار شریف را زیر پوشش بگیرد وموترهای ۳۰۳ از چهار راهی الکوزی و جاده شهید مسعود تنظیم شده است.

ترانسپورت رایگان : دروازه بلخ ـ چهار راهی الکوزی ـ جاده شهید مسعود ـ خوابگاه دختران

ترانسپورت با فیس : ۵۰ دالر یا معادل آن به افغانی (در هر شش ماه   ( گذر خانقا ـ چغدک ـ کمربند شیر اباد ـ  کود وبرق دهدادی ـ دشت شور ـ کارته اریانا ـ سید اباد ـ کارته خراسان ـ کارته صلح