بازدید پوهاند نجابی از دانشگاه آریا

محترم پوهاند نجابی رییس کمیته تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان در راس یک هیات بلند پایه در ماه عقرب ۱۳۹۳ خورشیدی وارد شهر مزار شریف شده از وضعیت اموزشی و اداری دانشگاه آریا بازدید به عمل اوردند.
هیات ضمن ابراز خوشنودی وتقدیر از زیرساخت ها وتاسیسات دانشگاهی ، مشوره های سالم شان را در مورد بهبود وضعیت علمی وکیفیتی ابراز داشنتد.
جناب پوهاند نجابی وهیات همراه ایشان ار روند بازسازی وامادگی شفاخانه کادری آریا بازدید به عمل اورده اظهار رضایت نمودند. ونیز از خوابگاه شماره دوم دختران دانشگاه آریا دیدار نموده از نزدیک با دانشجویان ملاقات وجویای احوال شدند.
پوهاند نجابی وهیات همراه اظهار امیدواری نمودند تا بازدید بعدی دانشگاه آریا گام های مثمری دیگری در حوزه علمی وکیفی بردارد.

باز دید نماینده با صلاحیت GIZ

بتاریخ ۶ دلو ۱۳۹۳ آقای Tens Hana Werner Bauman مسوول یکی از پروژه های مهم GIZ در شمال از بخش های مختلف دانشگاه آریا از جمله ساختمان تدریسی دانشگاه آریا، بخش اداری و امور محصلان و شفاخانه کادری آریا بازدید نمود. در این دیدار که ازجانب محترم عبدالمجید نصرتیار موسس و دبیر کل دانشگاه آریا ومحترم استاد احمد جمشید فردی معاون روابط خارجی وامور فرهنگی دانشگاه آریا درمورد حوزه های فعالیت و بخش های مختلف این دانشگاه معلومات همه جانبه ارایه می گردید،
تفاهمنامۀ همکاری نیز میان دفتر محترم GIZ و دانشگاه آریا به امضا رسید که در چهارچوب این تفاهمنامه تعدادی از کارمندان که قبلا در پروژه های مختلف کشور آلمان کار کرده اند تحت پوشش تحصیلات عالی قرار می گیرند. این دیدار با وعدۀ همکاری های بیشتر به پایان رسید.